Spydus 檢索結果 - 礦 冶 -- 歷 史 -- 台 灣 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SUBIB%3C%20IRN(306863)&QRYTEXT=%E7%A4%A6%20%E5%86%B6%20--%20%E6%AD%B7%20%E5%8F%B2%20--%20%E5%8F%B0%20%E7%81%A3&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 鍊煉礦山 : 水湳洞選煉廠特展 / 林純雅編輯.撰文. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=40063&CF=BIB 著者: 林 純雅<br />初版.<br />已出版: 臺北縣瑞芳鎮, 民96 : 北縣黃金博物館.<br />ISBN: 9789860099690<br />83面 : 圖 ; 20公分.<br /><br />31120008535220 - T - NLPI - 304 - N - 總館 - 3樓文獻資料區 - 臺灣資料 - T 450.927 4427 - 不外借 (設定: 2014/07/03) - 限館內閱覽<br /> 黃金之島 : 福爾摩沙追金記 / 蕭景文著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=583210&CF=BIB 著者: 蕭 景文<br />已出版: 臺北市, 2006[民95] : 玉山社.<br />ISBN: 9867375750<br />175面 : 圖 ; 21公分.<br />生活.臺灣. 歷史 ; 10<br />生活.臺灣. 歷史 ; 10<br /><br />B191160 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 450.9232 4460 - 在架<br />31120008126509 - BOOK - NLPI - 404 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 450.927 4460 - 在架<br />31120008126491 - T - NLPI - 304 - N - 總館 - 3樓文獻資料區 - 臺灣資料 - T 450.927 4460 - 不外借 (設定: 2014/07/03) - 限館內閱覽<br /> 台陽公司志 / 黃智偉著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=234917&CF=BIB 著者: 黃 智偉 (歷史)<br />已出版: 臺北縣板橋市, 民93 : 北縣文化局.<br />ISBN: 9570168293<br />202面 : 圖 ; 26公分.<br />臺北縣機關志<br />臺北縣機關志<br /><br />31120007029233 - T - NLPI - 304 - N - 總館 - 3樓文獻資料區 - 臺灣資料 - T 450.927 4482 - 不外借 (設定: 2014/07/03) - 限館內閱覽<br />