Spydus 檢索結果 - 氣 候 預 測 -- 論 文 , 講 詞 等 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SUBIB%3C%20IRN(198844)&QRYTEXT=%E6%B0%A3%20%E5%80%99%20%E9%A0%90%20%E6%B8%AC%20--%20%E8%AB%96%20%E6%96%87%20%2C%20%E8%AC%9B%20%E8%A9%9E%20%E7%AD%89&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 大氣模式的數值方法 / 曾忠一著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=283383&CF=BIB 著者: 曾 忠一<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 1993[民82] : 渤海堂.<br />ISBN: 9579324891<br />ISBN: 9579324883<br />14,695 面 ; 21 公分.<br /><br />31120003613741 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 328.884 8051 - 在架<br />31120003613725 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 328.884 8051 c.2 - 在架<br />31121000227816 - BOOK - NLPILM - L21 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 328.884 8051 c.1 - 在架<br /> 數值天氣預報 / 蔡清彥,柯文雄,許武榮著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=418225&CF=BIB 著者: 蔡 清彥<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民79 : 聯經.<br />ISBN: 9570803711<br />13,410面 : 圖 ; 25公分.<br />大氣科學叢書 ; 12<br /><br />31120000841956 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 328.884 4430 - 在架<br />31120000841915 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 328.884 4430 c.2 - 在架<br />31120000841931 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 328.884 4430 c.3 - 在架<br />31121000292174 - BOOK - NLPILM - L21 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 328.884 4430 c.1 - 在架<br /> 氣象與遙測資料的客觀分析 / 曾忠一著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=228327&CF=BIB 著者: 曾 忠一<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 1987[民76] : 中央研究院物理研究所.<br />[9],410面 : 圖,圖表 ; 27公分.<br /><br />31120000842020 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 328.884 8051 - 在架<br />