Spydus 檢索結果 - 投 資 技 術 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SUBIB%3C%20IRN(196752)&QRYTEXT=%E6%8A%95%20%E8%B3%87%20%E6%8A%80%20%E8%A1%93&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 積極型價値投資法 : 超越市場漲跌的贏家法則 / 維塔利.凱茨尼爾森(Vitaliy N. Katsenelson)著 ; 洪慧芳譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=582977&CF=BIB 著者: Katsenelson, Vitaliy N.<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 財信出版 : 聯豐書報總經銷, 2009[民98]<br />ISBN: 9789866602313<br />358面 : 圖,表 ; 21公分<br />投資理財 ; 112<br /><br />B245673 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 563.5 2471 - 在架<br />31120011387031 - BOOK - NLPI - 405 - 50321153 - 總館 - 4樓社會科學區 - 中文圖書 - 563.5 K19 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/07<br />31120011550141 - BOOK - NLPI - 405 - 49962863 - 總館 - 4樓社會科學區 - 中文圖書 - 563.5 K19 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/19<br /> 正宗多空 / 法意群俠著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=511298&CF=BIB 著者: 法意群俠<br />已出版: 新北市 : 易可數位總經銷, 民99[2010]<br />ISBN: 9789868592117<br />403面 : 圖,表 ; 23公分.<br />投資經典系列 ; 1<br /><br />B251568 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 563.53 3012 - 在架<br /> 股票之神 : 笨蛋和他的錢,永遠受市場歡迎! = Warren buffett / 戴永良著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=354618&CF=BIB 著者: 戴 永良<br />一版.<br />已出版: 臺北市 : 海鴿 ; 臺北縣 : 創智總經銷, 2008[民97]<br />ISBN: 9789866714214<br />271面 : 圖 ; 21公分.<br />成功講座 ; 148<br /><br />B241326 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 563.53 4333 - 在架<br /> 談指神功 : 主力不傳之密技 / nincys著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=476950&CF=BIB 著者: nincys<br />初版.<br />已出版: 臺北縣 : 聚財資訊出版 : 大眾雨晨總經銷, 2008[民97]<br />ISBN: 9789868412828<br />242面 : 圖,表 ; 21公分.<br />聚財網叢書 ; A029<br /><br />B241232 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 563.53 0531 - 在架<br />