Spydus 檢索結果 - 藏 族 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SUBIB%3C%20IRN(195364)&QRYTEXT=%E8%97%8F%20%E6%97%8F&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 從藏戲<蘇吉尼瑪>與<囊薩雯波>探討藏族傳統文化理念 [碩博士論文] / 鄭夙芬撰. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=359963&CF=BIB 著者: 鄭 夙芬<br />已出版: 臺北市, 民78[1989] : 鄭夙芬.<br />[6],185面 : 圖 ; 26公分.<br /><br />31120004472725 - DM - NLPIC - B14 - IN - 總館閉架書庫 - 閉架文獻資料區(須調閱) - 博碩士論文 - DM 536.255 8774 - 限館內閱覽(1天) (設定: 2014/10/02) - 限館內閱覽<br /> 雪山彩虹 [電子資源(電子書)] : 南卡太電視文學作品集 / 南卡太著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=605122&CF=BIB 著者: 南 卡太<br />已出版: 西寧, 2005 : 青海人民出版社.<br />ISBN: 7542011189<br />1冊.<br /><span style="font-weight:bold;">資源線上可得</span><br /><br />-649275 - EB - NLPI - D00 - 總館 - 數位典藏區 - 電子書 - 839.85 4024 c.1 - http://ntl.lib.apabi.com:80/product.asp?BookID=ISBN7%2d5420%2d1118%2d9 - 線上閱讀<br /> 蒙藏委員會八十二年度專題研究報告 / 楊嘉銘撰. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=432393&CF=BIB 著者: 楊 嘉銘<br />初版.<br />已出版: 台北市 : 蒙藏委員會, 1993.<br />78面 ; 21公分.<br /><br />R020428 - R - NLPIZX - C31 - N - 中興分館(南投) - 3樓參考書區 - 參考資料 - R 676.6 4648 - 不外借 (設定: 2014/07/03) - 限館內閱覽<br />