Spydus 檢索結果 - 唐 詩 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SUBIB%3C%20IRN(1095154)&QRYTEXT=%E5%94%90%20%E8%A9%A9&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 唐詩宋詞三百首 = 300 Tang poems and song lyrics / 邱文偉主編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271533&CF=BIB 已出版: 臺北縣 : 典藏閣出版 : 采舍總經銷, 2007[民96]<br />ISBN: 9789868080478<br />319面 : 彩圖 ; 29公分 + 光碟一片.<br />煥彩人文 ; 5<br /><br />B246528 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 831.4 7702 - 在架<br /> 唐詩三百首譯注評 [電子資源(電子書)] / 畢寶魁,朱炯遠,陳崇宇編著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=518934&CF=BIB 著者: 畢 寶魁<br />初版.<br />已出版: 臺北縣中和市, 2003[民92] : 華立文化出版 : 朝日文化總經銷.<br />ISBN: 9867582594<br />1冊.<br />古典詩詞 ; 4<br />古典詩詞 ; 4<br /><span style="font-weight:bold;">線上可得: </span>點此連結電子書服務平台<br /><br />NTLEB098X00168 - EB - NLPI - D00 - 總館 - 數位典藏區 - 電子書 - 831.4 6032 - 線上閱讀<br /> 唐詩 / 陳照旗主編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=518809&CF=BIB 著者: 陳 照旗<br />初版.<br />已出版: 台北市 : 華一, 民72.<br />彩圖 ; 31公分.<br />華一兒童啟蒙文學 ; 1<br />華一兒童啟蒙文學 ; 1<br /><br />C040156 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 831.4 6011 V3 - 在架<br />C040158 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 831.4 6011 V1 - 在架<br />C040157 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 831.4 6011 V4 - 在架<br />C040159 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 831.4 6011 V2 - 在架<br />