Spydus 檢索結果 - 兩 性 關 係 -- 個 案 研 究 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SUBIB%3C%20IRN(1091893)&QRYTEXT=%E5%85%A9%20%E6%80%A7%20%E9%97%9C%20%E4%BF%82%20--%20%E5%80%8B%20%E6%A1%88%20%E7%A0%94%20%E7%A9%B6&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 享受愛情不吃虧 / 廖輝英著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=267902&CF=BIB 著者: 廖 輝英<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 2003[民92] : 張老師.<br />ISBN: 9576935601<br />218面 ; 21公分.<br />愛.性.婚姻系列 ; 50<br />愛.性.婚姻系列 ; 50<br /><br />B227640 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 544.37 0094 - 在架<br />31120007053936 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 544.32 0094 - 在架<br />31120007053944 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 544.32 0094 c.1 - 在架<br /> 50個甜蜜羅曼史 / 狄尼.凡.莫芙琳(Dini Von Mueffling)著; 徐詩思譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=590300&CF=BIB 著者: 莫芙琳<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 皇冠.<br />ISBN: 9573315769<br />221面 ; 21公分.<br />心情方塊 ; 34<br />皇冠叢書 ; 第2869種<br /><br />B160830 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 544.7 M945 - 不外借 (設定: 2016/01/23)<br />B161020 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 544.7 M945 - 不外借 (設定: 2016/01/23)<br />