Spydus 檢索結果 - 主 題 : 台 灣 小 說 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SU%3A%20'%E5%8F%B0%20%E7%81%A3%20%E5%B0%8F%20%E8%AA%AA'&QRYTEXT=%E4%B8%BB%E9%A1%8C%3A%20%E5%8F%B0%20%E7%81%A3%20%E5%B0%8F%20%E8%AA%AA%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 握三下, 我愛你 : 翩然起舞的歲月 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736477&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439343<br />387面 ; 22公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 65<br />Chiung Yao complete classics collection ; 65<br /><br />31120012438890 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439542 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 蒼天有淚 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736478&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439114<br />ISBN: 9789579439121<br />ISBN: 9789579439138<br />3冊 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 49-51<br />Chiung Yao complete classics collection ; 49-51<br /><br />31120012438734 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.1 - 在架<br />31120012438742 - BOOK - NLPI - 402 - 50917512 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.2 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/15<br />31120012438759 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.3 - 在架<br />31120012439385 - BOOK - NLPI - 402 - 50917510 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.1 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/15<br />31120012439393 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.2 c.1 - 在架<br />31120012439401 - BOOK - NLPI - 402 - 50917507 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.3 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/15<br /> 冰兒 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736479&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439022<br />215面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 40<br />Chiung Yao complete classics collection ; 40<br /><br />31120012438643 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439294 - BOOK - NLPI - 402 - 50931928 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/18<br /> 望夫崖 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736480&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439046<br />288面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 42<br />Chiung Yao complete classics collection ; 42<br /><br />31120012438668 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439310 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 青青河邊草 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736481&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439053<br />275面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 43<br />Chiung Yao complete classics collection ; 43<br /><br />31120012438676 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439328 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 雪珂 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736483&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439039<br />241面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 41<br />Chiung Yao complete classics collection ; 41<br /><br />31120012438650 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439302 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 梅花三弄. 1, 梅花烙 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736484&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439060<br />247面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 44<br />Chiung Yao complete classics collection ; 44<br /><br />31120012438684 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.1 - 在架<br />31120012439336 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.1 c.1 - 在架<br /> 梅花三弄. 2, 鬼丈夫 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736485&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439077<br />396面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 45<br />Chiung Yao complete classics collection ; 45<br /><br />31120012438692 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.2 - 在架<br />31120012439344 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.2 c.1 - 在架<br /> 梅花三弄. 3, 水雲間 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736486&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439084<br />277面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 46<br />Chiung Yao complete classics collection ; 46<br /><br />31120012438700 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.3 - 在架<br />31120012439351 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 v.3 c.1 - 在架<br /> 新月格格 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736487&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439091<br />264面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 47<br />Chiung Yao complete classics collection ; 47<br /><br />31120012438718 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439369 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 煙鎖重樓 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736488&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439107<br />282面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 48<br />Chiung Yao complete classics collection ; 48<br /><br />31120012438726 - BOOK - NLPI - 402 - 50565972 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br />31120012439377 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 船 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736489&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439220<br />412面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 53<br />Chiung Yao complete classics collection ; 53<br /><br />31120012438775 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439427 - BOOK - NLPI - 402 - 50565974 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br /> 寒煙翠 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736490&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439244<br />365面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 55<br />Chiung Yao complete classics collection ; 55<br /><br />31120012438791 - BOOK - NLPI - 402 - 50564049 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br />31120012439443 - BOOK - NLPI - 402 - 50746940 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/06<br /> 翦翦風 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736491&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439251<br />242面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 56<br />Chiung Yao complete classics collection ; 56<br /><br />31120012438809 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439450 - BOOK - NLPI - 402 - 50921655 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/16<br /> 潮聲 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736492&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439213<br />397面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 52<br />Chiung Yao complete classics collection ; 52<br /><br />31120012438767 - BOOK - NLPI - 402 - 50564041 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br />31120012439419 - BOOK - NLPI - 402 - 50662602 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/30<br /> 失火的天堂 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736494&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439305<br />333面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 61<br />Chiung Yao complete classics collection ; 61<br /><br />31120012438858 - BOOK - NLPI - 402 - 50832431 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/08<br />31120012439500 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 匆匆, 太匆匆 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736495&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439299<br />276面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 60<br />Chiung Yao complete classics collection ; 60<br /><br />31120012438841 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439492 - BOOK - NLPI - 402 - 50921652 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/16<br /> 昨夜之燈 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736496&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439282<br />250面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 59<br />Chiung Yao complete classics collection ; 59<br /><br />31120012438833 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439484 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 水靈 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736497&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439275<br />296面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 58<br />Chiung Yao complete classics collection ; 58<br /><br />31120012438825 - BOOK - NLPI - 402 - 50926514 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/18<br />31120012439476 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 星河 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736498&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439268<br />381面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 57<br />Chiung Yao complete classics collection ; 57<br /><br />31120012438817 - BOOK - NLPI - 402 - 50564032 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br />31120012439468 - BOOK - NLPI - 402 - 50832428 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/08<br /> 夢的衣裳 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736499&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439336<br />253面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 64<br />Chiung Yao complete classics collection ; 64<br /><br />31120012438882 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439534 - BOOK - NLPI - 402 - 50744624 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/06<br /> 秋歌 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736500&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439329<br />332面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 63<br />Chiung Yao complete classics collection ; 63<br /><br />31120012438874 - BOOK - NLPI - 402 - 50564044 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br />31120012439526 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 碧雲天 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736501&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439312<br />362面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 62<br />Chiung Yao complete classics collection ; 62<br /><br />31120012438866 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439518 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 在架<br /> 藍色是骨頭的顏色 = Blue is the deepest color / 潘柏霖作 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736532&CF=BIB 著者: 潘柏霖<br />一版<br />已出版: 臺北市 : 尖端, 2019[民108]<br />ISBN: 9789571085210<br />258面 ; 21公分<br />嬉. 文化<br /><br />31120012437769 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 3241 c.1 - 在架<br /> 可能幸福的選擇 = Possible happiness choice / Misa著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=736924&CF=BIB 著者: Misa<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 城邦原創, 2019[民108]<br />ISBN: 9789869755405<br />279面 ; 21公分<br />戀小說 ; 110<br />Love novel ; 110<br /><span style="font-weight:bold;">4 預約</span><br /><br />31120012441647 - BOOK - NLPI - 402 - 50640 - 50581935 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 M678 - 自 總館 移送 中興分館(南投) (設定: 2020/01/21) - 預約人數(2)<br />31120012441654 - BOOK - NLPI - 402 - 49812819 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 M678 c.1 - 預約人數(2) - 預約可借保留中<br /> 尋仙司南 / 潘志遠著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737197&CF=BIB 著者: 潘志遠<br />初版<br />已出版: 新北市板橋區 : 遠景, 2019[民108]<br />ISBN: 9789573910787<br />219面 ; 21公分<br />遠景叢書 ; 175<br />中國四大發明. 電影小說系列 ; 2<br /><br />31122000363627 - BOOK - NLPIZX - C21 - 50665409 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 863.57 3243 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/30<br />31120012440730 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 3243 - 在架<br /> 天亮之前的戀愛 : 日治台灣小說風景 / 賴香吟著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=732734&CF=BIB 著者: 賴香吟<br />初版<br />已出版: 新北市 : INK印刻文學, 2019[民108]<br />ISBN: 9789863872757<br />257, [1]面 : 圖, 書影 ; 21公分<br />印刻文學 ; 590<br /><br />31122000301312 - BOOK - NLPIZX - C21 - 50941437 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 863.57 5726 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/18<br />31120011959219 - BOOK - NLPI - 402 - 50904693 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 5726 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/13<br />31120011959227 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 5726 c.1 - 在架<br />31121002431259 - BOOK - NLPILM - L21 - 51016776 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 863.57 5726 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/21<br /> 幸運草 / 瓊瑤作 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737232&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789869611985<br />379面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 38<br />Chiung Yao complete classics collection ; 38<br /><br />31120012438627 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439278 - BOOK - NLPI - 402 - 50564046 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br /> 白狐 / 瓊瑤著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737233&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789869611992<br />386面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 39<br />Chiung Yao complete classics collection ; 39<br /><br />31120012438635 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 在架<br />31120012439286 - BOOK - NLPI - 402 - 50926517 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/02/18<br /> 紫貝殼 / 瓊瑤作 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737234&CF=BIB 著者: 瓊瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 春光, 2019[民108]<br />ISBN: 9789579439237<br />345面 ; 21公分<br />瓊瑤經典作品全集 ; 54<br />Chiung Yao complete classics collection ; 54<br /><br />31120012438783 - BOOK - NLPI - 402 - 50564045 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/28<br />31120012439435 - BOOK - NLPI - 402 - 50662607 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 863.57 1717 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/30<br />