Spydus 檢索結果 - 主 題 : 中 國 歷 史 清 朝 傳 記 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SU%3A%20'%E4%B8%AD%20%E5%9C%8B%20%E6%AD%B7%20%E5%8F%B2%20%E6%B8%85%20%E6%9C%9D%20%E5%82%B3%20%E8%A8%98'&QRYTEXT=%E4%B8%BB%E9%A1%8C%3A%20%E4%B8%AD%20%E5%9C%8B%20%E6%AD%B7%20%E5%8F%B2%20%E6%B8%85%20%E6%9C%9D%20%E5%82%B3%20%E8%A8%98%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 晚清第一智庫 : 曾國藩的慕僚們 / 成曉軍著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=442430&CF=BIB 著者: 成 曉軍<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 2002[民91] : 捷幼.<br />ISBN: 9578523580<br />406面 ; 21公分.<br /><br />B223037 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 782.17 5363 - 在架<br /> 水竹居主人日記 / 張麗俊著 ; 許雪姬,洪秋芬解讀. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=483554&CF=BIB 著者: 張 麗俊<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民89 : 中研院近史所.<br />ISBN: 9576717183<br />ISBN: 9576717175<br />2冊 ; 21 公分.<br />中央研究院近研所史料叢刊 ; 43<br /><br />B186261 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 811.36 1112 V1 - 在架<br />B186262 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 811.36 1112 V2 - 在架<br />