Spydus 檢索結果 - 主 題 標 題 : 民 間 故 事 和 ( 集 叢 項 : Tranh truyện dân gian việt nam) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SHT%3A%20'.%20%E6%B0%91%20%E9%96%93%20%E6%95%85%20%E4%BA%8B%20.'%20%2B%20SER%3A%20'.%20TRANH%20TRUYEN%20DAN%20GIAN%20VIET%20NAM%20.'&QRYTEXT=%E4%B8%BB%20%E9%A1%8C%20%E6%A8%99%20%E9%A1%8C%20%3A%20%E6%B0%91%20%E9%96%93%20%E6%95%85%20%E4%BA%8B%20%E5%92%8C%20(%E9%9B%86%20%E5%8F%A2%20%E9%A0%85%20%3A%20Tranh%20truy%C3%AA%CC%A3n%20d%C3%A2n%20gian%20vi%C3%AA%CC%A3t%20nam)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. Chàng học trò có chí [兒童書] / Vũ Duy Nghìa圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=141866&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290029<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611442 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 V994 - 在架<br /> Chàng học trò và con chó đá [兒童書] / Kim Seung Hyun圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=141877&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290017<br />ISBN: 9786042004923<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611194 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 K49 - 在架<br /> Chàng học trò và con yêu tinh [兒童書] / Nguyễn Trung Dũng圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=141887&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 5101400290007<br />ISBN: 9786042005722<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611327 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 N576 - 在架<br /> Chàng ngốc dược kiện [兒童書] / Phạm Huy Thông圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=141900&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290003<br />ISBN: 9786042004930<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611061 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Anh chàng học khôn [兒童書] / Lê Minh H̉ai圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=119029&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 5101400290005<br />ISBN: 9786042005708<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611335 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 L544 - 在架<br /> Anh chàng nhanh trí [兒童書] / Lê Minh Hải圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=119040&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 9786042005739<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611178 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 L544 - 在架<br /> Anh em sinh năm [兒童書] / Vương Linh圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=119054&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 5101400290008<br />ISBN: 9786042005685<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611343 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 V994 - 在架<br /> Có công mài sắt có ngày nên kim [兒童書] / Lê Minh Hải圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=153683&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 9786042005678<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611202 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 L544 - 在架<br /> Diệt mãng xà [兒童書] / Phùng Phẩm圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=161614&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290020<br />ISBN: 9786042005029<br />32面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611400 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Dũng sĩ dam dông [兒童書] / Tạ Huy Long圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=164304&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290005<br />ISBN: 9786042005036<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611277 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 T111 - 在架<br /> Hai ông tiến sĩ [兒童書] / Ngô Mạnh Lãn圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=186901&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290021<br />ISBN: 9786042005043<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611004 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 N576 - 在架<br /> Cất nhà giũa hồ [兒童書] / Phạm Hổ文 ; Nguyễn Trung Dũng圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=155859&CF=BIB 著者: Phạm Hổ<br />已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290002<br />ISBN: 9786042004909<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611368 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Hố vàng hố bạc [兒童書] / Vũ Duy Nghìa圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=195001&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290006<br />ISBN: 9786042005050<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611103 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 V994 - 在架<br /> Miếng trầu kì diệu [兒童書] / Phạm Ngọc Tuấn圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=226370&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 5101400290002<br />ISBN: 9786042005692<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611392 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Ngưu lang chức nữ [兒童書] / Nguyễn Công Hoan圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=234833&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290024<br />ISBN: 9786042005180<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611079 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 N576 - 在架<br /> Người con nuôi hiếu thảo [兒童書] / Phạm Ngọc Tuấn圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=234850&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290007<br />ISBN: 9786042005166<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611046 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Người vợ hiền [兒童書] / Phạm Ngọc Tuấn圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=234920&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 8935036613837<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611384 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Nàng phương hoa [兒童書] / Trương Hiếu圖 ; Hà Trúc Dương編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=232755&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 5101400290001<br />ISBN: 9786042005654<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611376 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 T871 - 在架<br /> Sự tích bánh chưng bánh dày [兒童書] / Tạ Thúc Bình圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=277383&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101402070001<br />ISBN: 9786042002073<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事精選版<br />插畫傳統民間故事精選版<br />Tranh truyện dân gian Việt nam<br /><br />31120009611624 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 T111 - 在架<br /> Sự tích chú cuội cung trăng [兒童書] / Tạ Huy Long圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=277400&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101402070002<br />ISBN: 9786042004701<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事精選版<br />插畫傳統民間故事精選版<br />Tranh truyện dân gian Việt nam<br /><br />31120009611640 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 T111 - 在架<br /> Sự tích hồ gươm [兒童書] / Vũ Duy Nghĩa圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=277427&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101402070003<br />ISBN: 9786042004718<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事精選版<br />插畫傳統民間故事精選版<br />Tranh truyện dân gian Việt nam<br /><br />31120009611657 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 V994 - 在架<br /> Thằng quấy [兒童書] / Nguyễn Huy Tưởng文 ; Nguyễn Công Hoan圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=282139&CF=BIB 著者: Nguyễn Huy Tưởng<br />已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 9786042005319<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611285 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 N576 - 在架<br /> Viên ngọc ước [兒童書] / Phạm Ngọc Tuấn圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=291243&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290012<br />ISBN: 9786042005340<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611251 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Ông quan thông minh [兒童書] / Lê Minh Hải圖 ; Lê Thanh Nga編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=301722&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290001<br />ISBN: 9786042004787<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611053 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 L544 - 在架<br /> Đám cưới chuột [兒童書] / Tô Hoài文 ; Ngô Mạnh Lân圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=301809&CF=BIB 著者: Tô Hoài<br />已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2010.<br />ISBN: 6101400290016<br />ISBN: 9786042004800<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611210 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 T627 - 在架<br /> Âu cơ lạc long quân [兒童書] / Mai Long文 ; Phạm Ngọc Tuấn圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=301637&CF=BIB 著者: Mai Long<br />已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2009.<br />ISBN: 1091100290001<br />ISBN: 9786042004770<br />76面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611533 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 M217 - 在架<br /> Tú uyên giáng kiều [兒童書] / Diêm Điền文 ; Mai Long圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=286203&CF=BIB 著者: Diêm Điền<br />已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2009.<br />ISBN: 9786042005333<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611145 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 D561 - 在架<br /> Tống trân cúc hoa [兒童書] / Phạm Ngọc Tuấn圖 ; Lê Thanh Nga編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=286976&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2009.<br />ISBN: 1091100290045<br />ISBN: 9786042001328<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611509 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 P533 - 在架<br /> Viên ngọc ếch [兒童書] / Hồng Hà文 ; Lê Minh H̉ai圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=291235&CF=BIB 著者: Hồng Hà<br />已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2009.<br />ISBN: 1091100290042<br />ISBN: 9786042001311<br />31面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611319 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 H772 - 在架<br /> Sự tích núi ngũ hành [兒童書] / Ngô Mạnh Lãn圖 ; Hồng Hà編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=277437&CF=BIB 已出版: 越南河內 : Kim ĐÔng, 2009.<br />ISBN: 1091100290037<br />ISBN: 9786042005289<br />32面 : 彩圖 ; 21公分.<br />插畫傳統民間故事<br />插畫傳統民間故事<br />Tranh truyện dân gian việt nam<br /><br />31120009611137 - VIE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 越南文圖書 - VIE 539.5 N576 - 在架<br />