Spydus 檢索結果 - 集 叢 項 : 神 奇 酷 科 學 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SER%3A%20'.%20%E7%A5%9E%20%E5%A5%87%20%E9%85%B7%20%E7%A7%91%20%E5%AD%B8%20.'&QRYTEXT=%E9%9B%86%20%E5%8F%A2%20%E9%A0%85%20%3A%20%E7%A5%9E%20%E5%A5%87%20%E9%85%B7%20%E7%A7%91%20%E5%AD%B8&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 神奇酷科學. 19, 對抗傳染病大作戰 [兒童書] / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651719&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下出版, 2016[民105]<br />ISBN: 9789863209485<br />173面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 320<br />神奇酷科學 ; 19<br /><br />31122000274295 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.19 c.1 - 在架<br />31122000106653 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.19 - 在架<br />31120012141221 - J - NLPI - 103 - 48760474 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.19 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517850 - YA - NLPI - 504 - 48751086 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.19 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517868 - YA - NLPI - 504 - 48307873 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.19 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/19<br />31121002331178 - J - NLPILM - L12 - 48468997 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.19 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/28<br />31121002404348 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.19 c.1 - 在架<br /> 神奇酷科學. 20, 生存競爭大演化 [兒童書] / 菲爾.蓋茲(Phil Gates)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651720&CF=BIB 著者: Gates, Phil<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下出版, 2016[民105]<br />ISBN: 9789863209492<br />143面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 321<br />神奇酷科學 ; 20<br /><br />31122000274303 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.20 c.1 - 在架<br />31122000106661 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.20 - 在架<br />31120012141239 - J - NLPI - 103 - 48760478 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A7579 v.20 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120012141247 - J - NLPI - 103 - 48719624 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.20 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517884 - YA - NLPI - 504 - 48567756 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.20 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/01<br />31121002331186 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.20 - 在架<br />31121002404355 - J - NLPILM - L12 - 47366000 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.20 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/08/01<br /> 神奇酷科學. 13, 無所不能的能量 [兒童書] / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651713&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下出版, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863206538<br />159面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 314<br />神奇酷科學 ; 13<br /><br />31122000274238 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.13 c.1 - 在架<br />31122000106596 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.13 - 在架<br />31120012141098 - J - NLPI - 103 - 48719625 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.13 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120012141106 - J - NLPI - 103 - 48760476 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.13 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517736 - YA - NLPI - 504 - 48461525 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.13 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/27<br />31121002331111 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.13 - 在架<br />31121002404280 - J - NLPILM - L12 - 48774646 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.13 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/12<br /> 神奇酷科學. 14, 改變世界的電 [兒童書] / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651714&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下文化出版 : 大和書報總經銷, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863206521<br />159面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 314<br />神奇酷科學 ; 14<br /><br />31122000274246 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.14 c.1 - 在架<br />31122000106604 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.14 - 在架<br />31120012141114 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.14 c.2 - 在架<br />31120012141122 - J - NLPI - 103 - 48760490 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.14 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517751 - YA - NLPI - 504 - 48724285 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.14 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002331129 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.14 - 在架<br />31121002404298 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.14 c.1 - 在架<br /> 神奇酷科學. 15, 點石成金的化學 [兒童書] / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651715&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下出版, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863207498<br />173面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 316<br />神奇酷科學 ; 15<br /><span style="font-weight:bold;">1 預約</span><br /><br />31122000274253 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.15 c.1 - 在架<br />31122000106612 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.15 - 在架<br />31120012141130 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.15 c.2 - 在架<br />31120012141148 - J - NLPI - 103 - 48760485 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.15 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517777 - YA - NLPI - 504 - 47691606 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.15 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/08/18<br />31120011517785 - YA - NLPI - 504 - 48461528 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.15 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/27<br />31121002331137 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.15 - 在架<br />31121002404306 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.15 c.1 - 在架<br /> 神奇酷科學. 16, 穿越萬物的時間 [兒童書] / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651716&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下出版, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863207504<br />159面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 317<br />神奇酷科學 ; 16<br /><br />31122000274261 - J - NLPIZX - C13 - 48836595 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A762 v.16 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/15<br />31122000106620 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.16 - 在架<br />31120012141155 - J - NLPI - 103 - 50960 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A762 v.16 c.2 - 自 西屯分館 移送 總館 (設定: 2019/09/17)<br />31120012141163 - J - NLPI - 103 - 48719620 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A762 v.16 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517793 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.16 - 在架<br />31120011517801 - YA - NLPI - 504 - 48461524 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.16 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/27<br />31121002331145 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.16 - 在架<br />31121002404314 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A762 v.16 c.1 - 在架<br /> 神奇酷科學. 17, 動物的生存絕技 [兒童書] / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651717&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下出版, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863209034<br />173面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 318<br />神奇酷科學 ; 17<br /><br />31122000274279 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.17 c.1 - 在架<br />31122000106638 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.17 - 在架<br />31120012141171 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.17 c.2 - 在架<br />31120012141189 - J - NLPI - 103 - 48760480 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.17 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011517827 - YA - NLPI - 504 - 48461527 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.17 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/27<br />31121002331152 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.17 - 在架<br />31121002404322 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.17 c.1 - 在架<br /> 神奇酷科學. 18, 奇妙的消化工廠 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651718&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下文化出版, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863209041<br />171面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 319<br />神奇酷科學 ; 18<br /><br />31122000274287 - BOOK - NLPIZX - C21 - 48711010 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 308.9 A757 v.18 c.5 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/05<br />31122000106646 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.18 - 在架<br />31120012141205 - J - NLPI - 103 - 50945 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.18 c.3 - 自 大里分館 移送 總館 (設定: 2019/09/14)<br />31120011517835 - YA - NLPI - 504 - 48408034 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.18 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/24<br />31120011517843 - YA - NLPI - 504 - 48751049 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.18 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120012141197 - YA - NLPI - 504 - 48461526 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.18 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/27<br />31121002404330 - J - NLPILM - L12 - 48713826 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.18 c.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/06<br /> 神奇酷科學. 7, 科學家的祕密生活 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271413&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 天下遠見出版 ; [新北市新莊區]] : 大和書報總經銷, 2012[民101<br />ISBN: 9789862168509<br />231面 : 圖 ; 22公分<br />神奇酷科學 ; 7<br />科學館 ; 307<br /><br />C037295 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.7 - 在架<br />31120010266905 - YA - NLPI - 504 - 48751060 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.7 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120010266897 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.7 - 在架<br />31121002184015 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.7 - 在架<br /> 神奇酷科學. 8, 發明家的異想世界 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271428&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 大和書報總經銷 ; [新北市新莊區] : 天下遠見出版, 2012[民101]<br />ISBN: 9789862168516<br />143面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 308<br />神奇酷科學 ; 8<br /><br />C037296 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.8 - 在架<br />31120012043971 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 308.9 A757 v.8 c.2 - 在架<br />31120010266921 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.8 c.1 - 在架<br />31120010266913 - YA - NLPI - 504 - 48751058 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.8 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002184023 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.8 - 在架<br /> 神奇酷科學. 9, 驚天動地的聲音 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=577603&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 天下遠見出版 ; 新北市新莊區 : 大和書報圖書總經銷, 2012[民101]<br />ISBN: 9789862169216<br />175面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 309<br />神奇酷科學 ; 9<br /><br />C037571 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.9 - 在架<br />31120012085493 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 308.9 A757 v.9 - 在架<br />31120010339918 - YA - NLPI - 504 - 48751059 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.9 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002220140 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.9 - 在架<br /> 神奇酷科學. 10, 變幻莫測的光 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=577612&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版.<br />已出版: 臺北市 : 大和書報總經銷 : 天下遠見出版, 2012[民101]<br />ISBN: 9789862169223<br />175面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 310<br />神奇酷科學 ; 10<br /><br />C037567 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.10 - 在架<br />31120010339934 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.10 - 在架<br />31120010339942 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.10 c.1 - 在架<br />31121002220157 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.10 - 在架<br /> 神奇酷科學. 11, 無所不在的力 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651711&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下文化出版 : 大和書報總經銷, 2012[民101]<br />ISBN: 9789862169650<br />175面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 311<br />神奇酷科學 ; 11<br /><br />31122000106570 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.11 - 在架<br />31120011517694 - YA - NLPI - 504 - 48461523 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.11 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/27<br />31120011517702 - YA - NLPI - 504 - 48724276 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.11 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002331095 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.11 - 在架<br /> 神奇酷科學. 12, 征服天空的飛行 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=651712&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 遠見天下文化出版 : 大和書報總經銷, 2012[民101]<br />ISBN: 9789862169667<br />159面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 312<br />神奇酷科學 ; 12<br /><br />31122000106588 - YA - NLPIZX - C42 - 中興分館(南投) - 4樓青少年閱覽區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.12 - 在架<br />31120011517710 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.12 - 在架<br />31120011517728 - YA - NLPI - 504 - 48408020 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.12 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/24<br />31121002331103 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.12 - 在架<br /> 神奇酷科學. 1, 人體的運作祕密 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271329&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版.<br />已出版: 臺北市 : 天下遠見出版 : 大和書報圖書總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789862167830<br />185面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 301<br />神奇酷科學 ; 1<br /><br />31120010283678 - YA - NLPI - 504 - 48555698 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A752 v.1 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/01<br />31120010283660 - YA - NLPI - 504 - 48767688 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/11<br />31121002158472 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A752 v.1 - 在架<br /> 神奇酷科學. 2, 蟲的驚奇世界 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)著 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271352&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 天下遠見出版 : 大和書報圖書總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789862167847<br />149面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 302<br />神奇酷科學 ; 2<br /><br />31120010283694 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.2 c.1 - 在架<br />31120010283686 - YA - NLPI - 504 - 48555785 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/01<br />31121002158480 - J - NLPILM - L12 - 48253191 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/15<br /> 神奇酷科學. 4, 動物的狩獵絕招 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271363&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版.<br />已出版: 臺北市 : 天下遠見出版 ; [新北市新莊區] : 大和總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789862167861<br />143面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 304<br />神奇酷科學 ; 4<br /><br />31120010283736 - YA - NLPI - 504 - 48751052 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.4 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002158506 - J - NLPILM - L12 - 48570866 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/03<br /> 神奇酷科學. 3, 植物的求生本領 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271378&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版.<br />已出版: 臺北市 : 大和書報總經銷 : 天下遠見出版, 2011[民100]<br />ISBN: 9789862167854<br />175面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 303<br />神奇酷科學 ; 3<br /><br />31120010283702 - YA - NLPI - 504 - 48827658 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/12<br />31120010283710 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.3 c.1 - 在架<br />31121002158498 - J - NLPILM - L12 - 48567420 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/01<br /> 神奇酷科學. 5, 地球的生態危機 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271387&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版.<br />已出版: 臺北市 : 大和總經銷 ; [新北市新莊區] : 天下遠見出版, 2011[民100]<br />ISBN: 9789862168486<br />143面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 305<br />神奇酷科學 ; 5<br /><br />31120010283751 - YA - NLPI - 504 - 48408050 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.5 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/24<br />31120010283744 - YA - NLPI - 504 - 48751068 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.5 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002158514 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.5 - 在架<br /> 神奇酷科學. 6, 太陽系的奇妙旅行 / 尼克.阿諾(Nick Arnold)作 ; 東尼.德.索羅斯(Tony De Saulles)繪 ; 陳偉民譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=271400&CF=BIB 著者: Arnold, Nick<br />第一版<br />已出版: 臺北市 : 天下遠見出版 ; [新北市新莊區] : 大和總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789862168493<br />159面 : 圖 ; 22公分<br />科學館 ; 306<br />神奇酷科學 ; 6<br /><br />31120010283777 - YA - NLPI - 504 - 48724273 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 308.9 A757 v.6 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31121002158522 - J - NLPILM - L12 - 48827661 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 308.9 A757 v.6 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/12<br />