Spydus 檢索結果 - 集 叢 項 : 嚴 一 萍 先 生 全 集 . 乙 編 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SER%3A%20'.%20%E5%9A%B4%20%E4%B8%80%20%E8%90%8D%20%E5%85%88%20%E7%94%9F%20%E5%85%A8%20%E9%9B%86%20%E4%B9%99%20%E7%B7%A8%20.'&QRYTEXT=%E9%9B%86%20%E5%8F%A2%20%E9%A0%85%20%3A%20%E5%9A%B4%20%E4%B8%80%20%E8%90%8D%20%E5%85%88%20%E7%94%9F%20%E5%85%A8%20%E9%9B%86%20.%20%E4%B9%99%20%E7%B7%A8&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 唐詩三百首集釋 / 蘅塘退士手編 ; 鴛湖散人撰輯 ; [嚴一萍釋]. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=238822&CF=BIB 著者: 嚴 一萍<br />初版.<br />已出版: 臺北縣板橋市, 民80 : 藝文.<br />[30],508面 ; 22公分.<br />嚴一萍先生全集. 乙編 ; 2<br /><br />31120001015527 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 831.4 4434 6614 - 在架<br /> 道教研究資料 / 嚴一萍編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=265367&CF=BIB 初版.<br />已出版: 臺北縣板橋市, 民80 : 藝文.<br />2冊 ; 20公分.<br />嚴一萍先生全集. 乙編 ; 3<br /><br />31120000740133 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 230 6614 v.2 - 在架<br />31120000740158 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 230 6614 v.1 - 在架<br /> 增訂篆刻入門 / 嚴一萍編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=274015&CF=BIB 初版.<br />已出版: 臺北縣板橋市, 民80 : 藝文.<br />2冊 : 部份彩圖 ; 22公分.<br />嚴一萍先生全集. 乙編 ; 1<br /><br />31120000110519 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 931 6614-1 v.1 - 在架<br />31120000110485 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 931 6614-1 v.2 - 在架<br />