Spydus 檢索結果 - 利 基 點 系 列 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SEBIB%3C%20IRN(19118546)&QRYTEXT=%E5%88%A9%20%E5%9F%BA%20%E9%BB%9E%20%E7%B3%BB%20%E5%88%97&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 傳銷首腦論 / 林國華作. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=69329&CF=BIB 著者: 林 國華<br />第1版.<br />已出版: 臺中市 ; 臺北縣新店市, 民85 : 寶川出版 : 啟現總經銷.<br />ISBN: 9579942331<br />156面 ; 21公分.<br />利基點系列 ; 3<br />利基點系列 ; 3<br /><br />31120004511761 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 496.5 4464 - 在架<br />31121000733342 - BOOK - NLPILM - L21 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 496.5 4464 - 在架<br /> 800萬年薪的傳銷計謀 = A guide to modern multilevel marketing / 陳文利編著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=344806&CF=BIB 著者: 陳 文利<br />第1版.<br />已出版: 臺中市 ; 臺北縣新店市, 民85 : 寶川出版 : 啟現總經銷.<br />ISBN: 957994234X<br />134面 : 圖 ; 21公分.<br />利基點系列 ; 2<br />利基點系列 ; 2<br /><br />31120004535919 - BOOK - NLPI - 404 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 496.5 7502 - 在架<br />31120004535901 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 496.5 7502 - 在架<br />