Spydus 檢索結果 - 陳 芳 明 政 論 集 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SEBIB%3C%20IRN(1372883)&QRYTEXT=%E9%99%B3%20%E8%8A%B3%20%E6%98%8E%20%E6%94%BF%20%E8%AB%96%20%E9%9B%86&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 在世紀與世界的邊緣 / 陳芳明著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=143768&CF=BIB 著者: 陳 芳明 1947-<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 1996[民85] : 前衛.<br />ISBN: 9578011008<br />201面 ; 21公分.<br />陳芳明政論集 ; 6<br />陳芳明政論集 ; 6<br /><br />31120004563341 - BOOK - NLPI - 405 - 總館 - 4樓社會科學區 - 中文圖書 - 573.07 7546 - 在架<br />31120004977368 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 573.07 7546 - 在架<br />31120004563333 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 573.07 7546 c.1 - 在架<br />31121000706660 - BOOK - NLPILM - L31 - 黎明分館 - 3樓書庫 - 中文圖書 - 573.07 7546 - 在架<br /> 和平演變在臺灣 / 陳芳明著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=366128&CF=BIB 已出版: 臺北市 : 前衛, 民82.<br />ISBN: 9578994397<br />267面 ; 21公分.<br />陳芳明政論集 ; 5<br /><br />B092967 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 573.07 7546 - 在架<br /> 在美麗島的旗幟下 : 反對運動與民主台灣 / 陳芳明著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=388321&CF=BIB 著者: 陳 芳明<br />初版第三刷.<br />已出版: 台北市, 1991[民80] : 前衛.<br />ISBN: 9579512396<br />323面 ; 21公分.<br />陳芳明政論集 ; 2<br /><span style="font-weight:bold;">資源線上可得</span><br /><br />31120006886658 - BOOK - NLPI - 405 - 總館 - 4樓社會科學區 - 中文圖書 - 573.07 7546 - 在架<br /> 福爾摩莎情結 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=375087&CF=BIB 著者: 陳芳明<br />初版.<br />已出版: 台北市 : 前衛, 1991[民80]<br />ISBN: 9579512361<br />242面 ; 21.<br />陳芳明政論集 ; 4<br />陳芳明政論集 ; 4<br /><br />B073465 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 573.07 7546 - 在架<br />