Spydus 檢索結果 - 集 叢 名 : 貓 戰 士 六 部 曲 ( 關 鍵 字 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SE%3A%20(%E8%B2%93%20%2B%20%E6%88%B0%20%2B%20%E5%A3%AB%20%2B%20%E5%85%AD%20%2B%20%E9%83%A8%20%2B%20%E6%9B%B2)&QRYTEXT=%E9%9B%86%E5%8F%A2%E5%90%8D%3A%20%E8%B2%93%20%E6%88%B0%20%E5%A3%AB%20%E5%85%AD%20%E9%83%A8%20%E6%9B%B2%20(%E9%97%9C%E9%8D%B5%E5%AD%97)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 烈焰焚河 / 艾琳.杭特(Erin Hunter)著 ; 高子梅譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=728888&CF=BIB 著者: Hunter, Erin<br />初版<br />已出版: 臺中市 : 晨星, 2019[民108]<br />ISBN: 9789864435661<br />269面 : 圖 ; 21公分<br />貓戰士六部曲 ; 5<br />貓戰士6部曲 ; V<br /><span style="font-weight:bold;">4 預約</span><br /><br />31122000337779 - BOOK - NLPIZX - C21 - 47016728 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:5 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/16<br />31122000337787 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46940629 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:5 c.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/09<br />31120012919659 - BOOK - NLPI - 402 - 50640 - 45737375 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:5 - 自 總館 移送 中興分館(南投) (設定: 2019/06/16) - 預約人數(1)<br />31120012920079 - YA - NLPI - 504 - 50959 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 873.57 H945 v.6:5 c.1 - 自 南屯分館 移送 總館 (設定: 2019/06/14) - 預約人數(2)<br />31121002457247 - BOOK - NLPILM - L21 - 46510121 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:5 c.2 - 預約人數(1) - 預約可借保留中<br /> 雷電暗影 / 艾琳.杭特(Erin Hunter)著 ; 高子梅譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=704683&CF=BIB 著者: Hunter, Erin<br />初版<br />已出版: 臺中市 : 晨星發行, 2018[民107]<br />ISBN: 9789864433971<br />357面 : 圖 ; 21公分<br />貓戰士六部曲 ; 2<br />貓戰士6部曲 ; II<br />貓戰士 ; 47<br />Warriors ; 47<br /><span style="font-weight:bold;">4 預約</span><br /><br />31122000241088 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46510119 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:2 c.4 - 預約人數(1) - 預約可借保留中<br />31122000336771 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46695331 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:2 c.5 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/28<br />31120012601927 - BOOK - NLPI - 402 - 52084 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:2 - 自 李科永紀念圖書分館 移送 總館 (設定: 2019/06/15) - 預約人數(1)<br />31120012601935 - BOOK - NLPI - 402 - 46166391 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:2 c.1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/05/28<br />31120012601943 - YA - NLPI - 504 - 47023570 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - 873.57 H945 v.6:2 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/16<br />31121002385810 - BOOK - NLPILM - L41 - 50642 - 46515219 - 黎明分館 - 4樓熱門小說區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:2 c.3 - 自 黎明分館 移送 總館 (設定: 2019/06/16) - 預約人數(1)<br /> 破碎天空 / 艾琳.杭特(Erin Hunter)著 ; 謝雅文譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=709513&CF=BIB 著者: Hunter, Erin<br />初版<br />已出版: 臺中市 : 晨星, 2018[民107]<br />ISBN: 9789864434336<br />266面 : 地圖 ; 21公分<br />Warriors ; 48<br />貓戰士6部曲 ; III<br />貓戰士六部曲 ; 3<br /><span style="font-weight:bold;">3 預約</span><br /><br />31122000408703 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46695334 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:3 c.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/28<br />31122000336789 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46508495 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:3 c.5 - 預約可借保留中<br />31120012729413 - BOOK - NLPI - 402 - 47022508 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/16<br />31120012729421 - BOOK - NLPI - 402 - 46779040 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:3 c.1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/29<br />31120012733555 - YA - NLPI - 504 - 46844471 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 873.57 H945 v.6:3 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/06<br />31121002562038 - BOOK - NLPILM - L41 - 46698228 - 黎明分館 - 4樓熱門小說區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:3 c.3 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/28<br /> 黯黑之夜 / 艾琳.杭特(Erin Hunter)著 ; 高子梅譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=722063&CF=BIB 著者: Hunter, Erin<br />初版<br />已出版: 臺中市 : 晨星, 2018[民107]<br />ISBN: 9789864434558<br />293面 ; 21公分<br />Warriors. Darkest night ; 49<br />貓戰士六部曲 ; 4<br />貓戰士6部曲 ; IV<br /><br />31122000445986 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:4 c.4 - 在架<br />31122000336797 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46698229 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:4 c.5 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/28<br />31120012891924 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:4 - 在架<br />31120012891932 - BOOK - NLPI - 402 - 47012579 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:4 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/14<br />31120012894605 - YA - NLPI - 504 - 47022346 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 873.57 H945 v.6:4 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/16<br />31121002598594 - BOOK - NLPILM - L41 - 46635007 - 黎明分館 - 4樓熱門小說區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:4 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/22<br /> 探索之旅 / 艾琳.杭特(Erin Hunter)著 ; 高子梅譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=704682&CF=BIB 著者: Hunter, Erin<br />初版<br />已出版: 臺中市 : 晨星發行, 2017[民106]<br />ISBN: 9789864433636<br />284面 : 圖 ; 21公分<br />貓戰士六部曲 ; 1<br />貓戰士6部曲 ; I<br />貓戰士 ; 46<br />Warriors ; 46<br /><span style="font-weight:bold;">2 預約</span><br /><br />31122000241070 - BOOK - NLPIZX - C21 - 46695241 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:1 c.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/28<br />31122000336763 - BOOK - NLPIZX - C21 - 50643 - 46514582 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:1 c.5 - 自 中興分館(南投) 移送 總館 (設定: 2019/06/15) - 預約人數(1)<br />31120012601893 - BOOK - NLPI - 402 - 46779039 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/29<br />31120012601901 - BOOK - NLPI - 402 - 47022564 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:1 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/16<br />31120012601919 - YA - NLPI - 504 - 47028217 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 873.57 H945 v.6:1 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/16<br />31121002385760 - BOOK - NLPILM - L41 - 46698227 - 黎明分館 - 4樓熱門小說區 - 中文圖書 - 873.57 H945 v.6:1 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/28<br />