Spydus 檢索結果 - 集 叢 名 : ENJOY 享 人 生 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SE%3A%20'ENJOY%20%E4%BA%AB%20%E4%BA%BA%20%E7%94%9F'&QRYTEXT=%E9%9B%86%E5%8F%A2%E5%90%8D%3A%20ENJOY%20%E4%BA%AB%20%E4%BA%BA%20%E7%94%9F%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 浪漫台三線 / 江映瑤作 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=702403&CF=BIB 著者: 江映瑤<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 江映瑤, 2017[民106]<br />ISBN: 9789579803885<br />203面 : 彩圖 ; 20公分<br />Enjoy!享. 人生 ; 04<br /><br />31120012367438 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 733.69 3161 - 在架<br />31120012367446 - BOOK - NLPI - 502 - 49962584 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 733.69 3161 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/19<br /> 漂亮只是順便而已 = Easy to be pretty / Age48半百女神團著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=642591&CF=BIB 著者: Age48半百女神團<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 江映瑤出版 ; 新北市土城區 : 創智文化總經銷, 2015[民104]<br />ISBN: 9789579803861<br />125面 : 彩圖 ; 28公分<br />Enjoy!享.人生 ; 2<br /><br />31120011423844 - BOOK - NLPI - 404 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 411.71 0644 - 在架<br />