Spydus 檢索結果 - 集 叢 名 : 數 位 電 子 技 術 叢 書 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=SE%3A%20'%E6%95%B8%20%E4%BD%8D%20%E9%9B%BB%20%E5%AD%90%20%E6%8A%80%20%E8%A1%93%20%E5%8F%A2%20%E6%9B%B8'&QRYTEXT=%E9%9B%86%E5%8F%A2%E5%90%8D%3A%20%E6%95%B8%20%E4%BD%8D%20%E9%9B%BB%20%E5%AD%90%20%E6%8A%80%20%E8%A1%93%20%E5%8F%A2%20%E6%9B%B8%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 數位電子技術 / 施純協著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=418067&CF=BIB 著者: 施 純協<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民77 : 知行發行 : 文笙總經銷.<br />[6],482面 : 圖,圖表 ; 23公分.<br />數位電子技術叢書 ; 3<br /><br />31120001170603 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 448.62 0824-2 - 在架<br />31120001170678 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 448.62 0824-2 c.1 - 在架<br /> 數位電子技術導論 / 施純協著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=418074&CF=BIB 著者: 施 純協<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民77 : 知行發行 : 文笙總經銷.<br />[10],142,[3]面 : 圖,圖表 ; 23公分.<br />數位電子技術叢書 ; 1<br /><br />31120001170561 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 448.62 0824 c.1 - 在架<br />31120001170587 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 448.62 0824 - 在架<br />31120001170579 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 448.62 0824 c.2 - 在架<br />