Spydus 檢索結果 - 不 累 玩 家 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CTIBIB%3C%20IRN(306599)&QRYTEXT=%E4%B8%8D%20%E7%B4%AF%20%E7%8E%A9%20%E5%AE%B6&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 迷醉薄荷島 = Immersing Bohol / 唐(Don Schumann)文.圖. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=39918&CF=BIB 著者: 唐 (Don, Schumann)<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 賽尚圖文出版 : 紅螞蟻總經銷, 2008[民97]<br />ISBN: 9789868426146<br />171,[1]面 : 彩圖 ; 23公分.<br />不累玩家 ; 2<br /><br />B248172 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 739.1759 0026 - 在架<br /> 玩味宿霧島 : 旅店浪人島遊家 = Savoring Cebu / 唐(Don Schumann)圖.文. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=551204&CF=BIB 著者: 唐 (Don, Schumann)<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 賽尚圖文出版 : 紅螞蟻總經銷, 2008[民97]<br />ISBN: 9789868426108<br />171面 : 彩圖,地圖 ; 23公分.<br />不累玩家 ; 1<br /><br />B248170 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 739.1759 0026 - 在架<br />