Spydus 檢索結果 - 水 竹 居 主 人 日 記 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CTIBIB%3C%20IRN(212311)&QRYTEXT=%E6%B0%B4%20%E7%AB%B9%20%E5%B1%85%20%E4%B8%BB%20%E4%BA%BA%20%E6%97%A5%20%E8%A8%98&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 水竹居主人日記 / 張麗俊著 ; 許雪姬,洪秋芬解讀 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=24972&CF=BIB 著者: 張麗俊 1868-1941<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民89-<br />ISBN: 9576717191<br />ISBN: 9576717175<br />ISBN: 9576717205<br />ISBN: 9576717183<br />ISBN: 9576717922<br />ISBN: 9576717949<br />ISBN: 9576719054<br />ISBN: 9576719070<br />ISBN: 9570166444<br />ISBN: 9570166460<br />ISBN: 957018714X<br />ISBN: 9570187166<br /> 冊 ; 22公分<br />中央研究院近代史研究所史料叢刊 ; 43<br /><br />18 copies <br /> 水竹居主人日記 / 張麗俊著 ; 許雪姬,洪秋芬解讀. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=483554&CF=BIB 著者: 張 麗俊<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民89 : 中研院近史所.<br />ISBN: 9576717183<br />ISBN: 9576717175<br />2冊 ; 21 公分.<br />中央研究院近研所史料叢刊 ; 43<br /><br />B186261 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 811.36 1112 V1 - 在架<br />B186262 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 811.36 1112 V2 - 在架<br />