Spydus 檢索結果 - 台 灣 的 蝴 蝶 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CTIBIB%3C%20IRN(1455163)&QRYTEXT=%E5%8F%B0%20%E7%81%A3%20%E7%9A%84%20%E8%9D%B4%20%E8%9D%B6&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 台灣的蝴蝶 [兒童書] / 姜碧惠文.攝影. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=467501&CF=BIB 著者: 姜 碧惠<br />初版.<br />已出版: 臺北縣永和市, 2001[民90] : 稻田.<br />ISBN: 9572052152<br />35面 : 圖,照片 ; 20公分.<br />臺灣小百科. 動物館 ; TA07<br />臺灣小百科. 動物館 ; TA07<br /><br />31120007986614 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 047 4391 - 在架<br />C042650 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 387.793232 8015 - 在架<br />31121001568390 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 047 4391 - 在架<br /> 台灣的蝴蝶 [兒童書] / 楊平世文 ; 蔡百峻攝影 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=478191&CF=BIB 著者: 楊平世<br />五版<br />已出版: 臺北市 : 臺灣英文, 2002[民91]<br />ISBN: 9576323266<br />1冊 : 彩圖 ; 24公分<br />世界親子圖畫書<br /><br />C027199 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 083.7 2446 V5:14 - 在架<br />31122000179197 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 083.7 2446 v.5:14 - 在架<br />31120007959033 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 387.793 4614 y.91 c.1 - 在架<br />31120011530903 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 387.793 4614 y.85 - 在架<br />C026809 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 083.7 2446 V5:14 - 在架<br />31121000651999 - J - NLPILM - L12 - 48412351 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 387.793 4614 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/24<br /> 臺灣的蝴蝶 / 賞蝶人著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=392214&CF=BIB 4版.<br />已出版: 臺北市 : 自然科學, 民70.<br />231面 : 部份彩圖 ; 26公分.<br /><br />B043666 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 677.08 3235 V1 - 不外借 (設定: 2016/01/22)<br />B072002 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 387.793232 7524 - 在架<br /> 臺灣的蝴蝶 / 賀光輝等合編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=478187&CF=BIB 再版.<br />已出版: 臺北市, 民69 : 自然科學.<br />231面 : 彩圖.<br /><br />31121000109519 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 387.793 4699 - 在架<br /> 臺灣的蝴蝶 / 賞蝶人編. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=486794&CF=BIB 初版.<br />已出版: 臺北市, 民68 : 自然科學.<br />231面 : 彩圖.<br />寶島叢書<br /><br />31120002090214 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 387.793 9058 - 在架<br /> 臺灣的蝴蝶 / 陳維壽撰. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=486789&CF=BIB 著者: 陳 維壽 1931-<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民66 : 豐年.<br />164面.<br /><br />31120001828408 - BOOK - NLPI - 403 - 總館 - 4樓自然科學區 - 中文圖書 - 387.793 7524-1 - 在架<br />31120003286910 - T - NLPI - 304 - N - 總館 - 3樓文獻資料區 - 臺灣資料 - T 387.793 7524 - 不外借 (設定: 2014/07/03) - 限館內閱覽<br />31121000340155 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 387.793 7524 - 在架<br />31120003286928 - T - NLPIC - B12 - SP - 總館閉架書庫 - 閉架特定保存資料區 - 臺灣資料 - T 387.793 7524 - 洽總館三樓櫃臺申請 (設定: 2015/05/26) - 限館內閱覽<br />