Spydus 檢索結果 - Return to Everest http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CTIBIB%3C%20IRN(1264166)&QRYTEXT=Return%20to%20Everest&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 重返喜馬拉雅山 [錄影資料(DVD)] = Return to Everest / The National Geographic Society, WQED Pittsburgh製作. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=339000&CF=BIB 著者: National Geographic Society<br />已出版: 臺北縣汐止市, c1984 (c1999) : 協和國際多媒體.<br />1張數位影音光碟(DVD)(56分) : 有聲, 彩色 ; 4 3/4吋.<br />國家地理百年紀念典藏 ; 23 = National geographics video collections<br />國家地理百年紀念典藏 ; 23 = National geographics video collections<br />1953年5月29日,愛德蒙‧希拉里爵士和登京格‧諾爾蓋成為首度征服埃佛勒斯峰的人,三十多個年頭過去了,希拉里和他的登山夥伴們重返埃佛勒斯峰,慶祝他們歷史性的登山創舉.<br /><br />31120006454531 - DVD - NLPI - 202 - 總館 - 2樓多媒體典藏區 - DVD(普遍級) - DVD 730.832 N277 - 公播版B1(證明書授權公開播放場所限總館) - 在架<br />31120008822578 - DVD - NLPI - 202 - 總館 - 2樓多媒體典藏區 - DVD(普遍級) - DVD 730.832 N277 c.1 - 在架<br /> 重返埃佛勒斯峰 [[錄影{233656}料]] : Return to Everest / 美國國家地理學會攝 ; 傅成馨譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=535795&CF=BIB 播映用.<br />已出版: 臺北市 : 年代文化, 民81.<br />ISBN: 957676128X<br />一捲卡式帶 (VHS ; 58分) : 有聲, 彩色 ; 1/2".<br />美國國家地理錄影雜誌 ; 56<br />NATIONAL GERGRAPHIC VIDEO ; 56<br /><br />R008174 - VC - NLPI - 204 - 總館 - 2樓罕用片庫區 - 錄影帶(普遍級) - VC 730.832 8663 V56 - 在架<br />