Spydus 檢索結果 - 吳 維 雲 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(38142208)&QRYTEXT=%E5%90%B3%20%E7%B6%AD%20%E9%9B%B2&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 懷孕.安產大百科 : 給孕媽咪最甜蜜的40週照護 / 孟斐, 樂媽咪名廚團隊編著 ; 吳維雲插圖 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=709436&CF=BIB 著者: 孟斐<br />已出版: 新北市 : 華威國際, 2018[民107]<br />ISBN: 9789865611750<br />479面 : 彩圖 ; 23公分<br />實用の百科<br /><br />31122000406517 - BOOK - NLPIZX - C21 - 47364827 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 429.12 1711 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/08/01<br />31120012728266 - BOOK - NLPI - 404 - 48217049 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 429.12 1711 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/14<br />31120012728274 - BOOK - NLPI - 404 - 48134464 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 429.12 1711 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/10<br />31121002557046 - BOOK - NLPILM - L21 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 429.12 1711 c.2 - 在架<br /> 全營養補胎瘦孕450道懷孕餐 : 專為妊娠十月精心打造的好氣色食譜 / 樂媽咪名廚團隊編著 ; 吳維雲內頁繪圖 ; 王銘偉攝影 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=701900&CF=BIB 著者: 樂媽咪名廚團隊<br />初版<br />已出版: 新北市 : 双美生活文創, 2016[民105]<br />ISBN: 9789869304696<br />287面 : 彩圖 ; 26公分<br />會說話的食譜書<br /><br />31120012359666 - BOOK - NLPI - 404 - 45556236 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 429.12 2462 - 借閱中 - 應還日期: 2019/04/19<br />