Spydus 檢索結果 - 薛 哈 德 (Shehadeh, Raja) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(358848)&QRYTEXT=%E8%96%9B%20%E5%93%88%20%E5%BE%B7%20(Shehadeh%2C%20Raja)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 漫步巴勒斯坦 : 消逝中的風景 / 拉加.薛哈德(Raja Shehadeh)作 ; 馬永波,楊于軍譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=537479&CF=BIB 著者: Shehadeh Raja<br />一版.<br />已出版: 臺北市 : 書林出版 : 紅螞蟻圖書經銷代理, 2012[民101]<br />ISBN: 9789574454822<br />246面 : 圖 ; 19公分.<br />文學箱子 ; 6<br />文學箱子 ; 6<br /><br />31120010744919 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 735.29 S542 - 在架<br />31120010744927 - BOOK - NLPI - 502 - 49615650 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 735.29 S542 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/11/23<br /> 我們一家陌生人 / 拉加.薛哈德(Raja Shehadeh)著 ; 郭品潔譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=55745&CF=BIB 著者: Shehadeh Raja<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 聯經出版 ; 臺北縣新店市 : 聯合發行總經銷, 2010[民99]<br />ISBN: 9789570836721<br />324面 ; 21公分.<br /><br />31120009861237 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 735.2 S542 - 在架<br />31120009861245 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 735.2 S542 c.1 - 在架<br />