Spydus 檢索結果 - 楊 明 豐 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(31404342)&QRYTEXT=%E6%A5%8A%20%E6%98%8E%20%E8%B1%90&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. Arduino自走車最佳入門與應用 : 打造輪型機器人輕鬆學 / 楊明豐著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=670945&CF=BIB 著者: 楊明豐<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 碁峰資訊, 2016[民105]<br />ISBN: 9789863479444<br />1冊 : 彩圖, 表 ; 26公分 + 1張光碟片<br /><br />31120011908489 - BOOK - NLPI - 404 - 48910401 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 448.992 4662 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/18<br />31120011908497 - YA - NLPI - 504 - 49157150 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 448.992 4662 c.1 - 光碟遺失 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/30<br /> Arduino最佳入門與應用 : 打造互動設計輕鬆學 : arduino入門實作經典,易學易用的初學指引! / 楊明豐著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=668262&CF=BIB 著者: 楊明豐<br />二版<br />已出版: 臺北市 : 碁峰資訊, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863475972<br />1冊 : 圖, 表 ; 26公分 + 1張光碟片<br /><br />31120011848636 - BOOK - NLPI - 404 - 49316979 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 471.516 4662 - 借閱中 - 應還日期: 2019/11/10<br /> Arduino最佳入門與應用 : 打造互動設計輕鬆學 / 楊明豐作 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=685075&CF=BIB 著者: 楊明豐<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 碁峰資訊, 2014[民103]<br />ISBN: 9789863470328<br />1冊 : 圖 ; 26公分 + 1 張光碟片<br /><br />31120011969879 - BOOK - NLPI - 404 - 49330833 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 471.516 4662 - 借閱中 - 應還日期: 2019/11/12<br />