Spydus 檢索結果 - 楊 嘉 慧 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(26092274)&QRYTEXT=%E6%A5%8A%20%E5%98%89%20%E6%85%A7&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 數學小偵探. 4, 帽子村的嘉年華會 [兒童書] / 楊嘉慧文 ; 劉俊良圖 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=713689&CF=BIB 著者: 楊嘉慧<br />初版<br />已出版: 新北市 : 康軒文教, 2018[民107]<br />ISBN: 9789861519739<br />107面 : 彩圖,表 ; 23公分<br />漫畫知識酷 ; 25<br /><br />31122000416144 - J - NLPIZX - C13 - 48198534 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 310 0864 v.4 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/10<br />31120012760756 - J - NLPI - 103 - 48755867 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 310 0864 v.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120012760764 - J - NLPI - 103 - 48775249 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 310 0864 v.4 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/12<br />31121002564554 - J - NLPILM - L12 - 48557760 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 310 0864 v.4 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/01<br /> 漫畫名人堂. 4 [兒童書] / 楊嘉慧文 ; 吳子平, 傅兆祺圖 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=716315&CF=BIB 著者: 楊嘉慧<br />初版<br />已出版: 新北市 : 康軒文教, 2018[民107]<br />ISBN: 9789861519890<br />107面 : 彩圖 ; 23公分<br />漫畫知識酷 ; 30<br /><br />31122000426572 - J - NLPIZX - C13 - 48840811 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 781 4077 v.4 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/15<br />31120012809769 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 781 4077 v.4 - 在架<br />31120012809777 - J - NLPI - 103 - 47996142 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 781 4077 v.4 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/03<br />31121002577374 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 781 4077 v.4 c.2 - 在架<br /> 數學小偵探. 3, 黑心老闆的詭計 [兒童書] / 施曉蘭, 楊嘉慧文 ; 劉俊良圖 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=661601&CF=BIB 著者: 施曉蘭<br />初版<br />已出版: 新北市新店區 : 康軒文教, 2016[民105]<br />ISBN: 9789861518978<br />103面 : 彩圖 ; 23公分<br />漫畫知識酷 ; 19<br /><br />31122000193537 - J - NLPIZX - C13 - 48754663 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 310 0864 v.3 c.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011684510 - J - NLPI - 103 - 48834561 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 310 0864 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/15<br />31120011684528 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 310 0864 v.3 c.1 - 在架<br />31121002353768 - J - NLPILM - L12 - 48557752 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 310 0864 v.3 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/01<br /> 問問Why博士 [兒童書] : 29個生活科普知識 / 胡儀芬, 楊嘉慧, 鄭雯娟文字 ; 謝文瑰圖 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=655887&CF=BIB 著者: 胡儀芬<br />初版<br />已出版: 新北市 : 康軒文教, 2015[民104]<br />ISBN: 9789861518701<br />132面 : 彩圖 ; 24公分<br />科普大探索 ; 14<br /><span style="font-weight:bold;">1 預約</span><br /><br />31122000174214 - J - NLPIZX - C13 - 48758778 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 307.9 4724 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/08<br />31120011612792 - J - NLPI - 103 - 48266075 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 307.9 4724 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/17<br />31120011612800 - J - NLPI - 103 - 48414219 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 307.9 4724 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/24<br />31121002339171 - J - NLPILM - L12 - 48450410 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 307.9 4724 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/26<br /> 漫畫名人堂. 3 [兒童書] / 楊嘉慧等文字 ; 吳子平等圖 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=655888&CF=BIB 著者: 楊嘉慧<br />初版<br />已出版: 新北市 : 康軒文教, 2015[民104]<br />ISBN: 9789861518602<br />109面 : 部份彩圖 ; 23公分<br />漫畫知識酷 ; 16<br /><br />31122000174255 - J - NLPIZX - C13 - 48830220 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 781 4077 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/13<br />31120011612818 - J - NLPI - 103 - 48320441 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 781 4077 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/21<br />31120011612826 - J - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 781 4077 v.3 c.1 - 在架<br /> 漫畫名人堂. 2 [兒童書] : 看卓別林與華特.迪士尼等22位帶來幸福與歡樂的名人 / 楊嘉慧等文字 ; 吳子平等繪 ; 陳怡璇主編 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=656964&CF=BIB 著者: 楊嘉慧<br />初版<br />已出版: 新北市 : 康軒文教, 2015[民104]<br />ISBN: 9789861518541<br />109面 : 彩圖 ; 23公分<br />漫畫知識酷 ; 14<br /><br />31122000178264 - J - NLPIZX - C13 - 48840803 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 781 4077 v.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/15<br />31120011211132 - J - NLPI - 103 - 48701704 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 781 4077 v.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/03<br />31121002341680 - J - NLPILM - L12 - 48310488 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 781 4077 v.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/09/20<br />