Spydus 檢索結果 - 釋 聖 開 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(19145923)&QRYTEXT=%E9%87%8B%20%E8%81%96%20%E9%96%8B&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 學佛釋疑 : 聖開導師答問 / 聖開導師著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=646097&CF=BIB 著者: 釋聖開<br />已出版: 臺南市 : 人乘佛教書籍出版社, 2015[民104]<br />ISBN: 9789865705138<br />ISBN: 9789865705145<br />ISBN: 9789865705152<br />3冊 : 肖像; 21公分<br /><br />31120011488987 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 225.7 2617 v.1 - 在架<br />31120011488995 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 225.7 2617 v.2 - 在架<br />31120011489001 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 225.7 2617 v.3 - 在架<br /> 彌勒菩薩經講述 / 聖開導師講述 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=628033&CF=BIB 著者: 釋聖開<br />初版<br />已出版: 新竹縣峨眉鄉 : 聖開導師紀念文教基金會, 2010[民99]<br />ISBN: 9789866201165<br />717面, 彩圖版[1]面 : 像 ; 22公分<br />聖開導師全集 ; 7<br /><br />31120010554524 - BOOK - NLPI - 502 - 50327666 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 221.713 2617 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/09<br /> 母親. 第一集 / 聖開導師等著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=17356&CF=BIB 著者: 釋聖開<br />已出版: 臺南縣新化鎮 : 人乘福音, 民89<br />ISBN: 957975943X<br />176面 ; 21公分<br /><br />31120006083637 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 193.2 2617 - 在架<br /> 法雨繽紛 / 聖開法師撰 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=18898&CF=BIB 著者: 釋聖開<br />再版<br />已出版: 臺北市 : 人乘, 民66<br />1冊<br /><br />31120000354448 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.1 c.5 - 在架<br />31120000354372 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.5 c.2 - 在架<br />31120000354356 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.4 c.3 - 在架<br />31120000353291 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.8 - 在架<br />31120000354398 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.6 c.1 - 在架<br />31120000354406 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.7 - 在架<br />31120000354422 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 225.5 2617 v.3 c.4 - 在架<br />