Spydus 檢索結果 - 劉 書 祥 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(17549072)&QRYTEXT=%E5%8A%89%20%E6%9B%B8%20%E7%A5%A5&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 隋唐演義 / 褚人獲著 ; 王卿,劉書祥改寫 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=17398&CF=BIB 著者: 褚人獲<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 智茂, 民84<br />ISBN: 9575356500<br />ISBN: 9575356519<br />2冊 ; 22公分<br />兒童版啟蒙白話讀本<br /><br />31120004230271 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 857.4537 3484 v.2 - 在架<br />31120004230289 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 857.4537 3484 v.1 - 在架<br /> 三國演義 [兒童書] / 羅貫中原著 ; 王卿,劉書祥改寫 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=3006&CF=BIB 著者: 羅貫中 明<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 智茂, 民82[1993]<br />ISBN: 9575354567<br />ISBN: 9575354583<br />2冊 : 圖 ; 22公分<br />兒童版啟蒙白話讀本<br /><br />31120004111224 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 857.4523 6075 v.2 - 在架<br />31120004230214 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 857.4523 6075 v.1 - 在架<br /> 三國演義 / 羅貫中原著 ; 王[674AB5],劉書祥改寫 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=3067&CF=BIB 著者: 羅貫中 明<br />已出版: 臺北市 : 智茂, 民82<br />ISBN: 9575354575<br />ISBN: 9575354591<br />2冊 : 圖 ; 21公分<br />啟蒙白話讀本 ; 11<br />兒童版啟蒙白話讀本 ; 11<br /><br />31120004818844 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 857.4523 1077 v.1 - 在架<br />31120004339106 - J - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文童書 - J 85704523 1077 v.2 - 在架<br />