Spydus 檢索結果 - 余 定 中 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=CAUBIB%3C%20IRN(1181865)&QRYTEXT=%E4%BD%99%20%E5%AE%9A%20%E4%B8%AD&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 組織內員工「向上影響」之研究 [碩博士論文] / 余定中撰. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=571820&CF=BIB 著者: 余 定中<br />已出版: [臺北市, 民74[1985] : 余定中]<br />[9],149面 : 部份摺圖,表格 ; 26公分.<br /><br />31120004598875 - DM - NLPIC - B14 - IN - 總館閉架書庫 - 閉架文獻資料區(須調閱) - 博碩士論文 - DM 494.3 8035 - 限館內閱覽(1天) (設定: 2014/10/02) - 限館內閱覽<br /> 組織內員工「向上影響」之研究 / 余定中撰. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=315295&CF=BIB 已出版: 臺北市 : 余定中, 民74.<br />149面 : 圖表 ; 26公分.<br /><br />R018904 - R - NLPIZX - C31 - N - 中興分館(南投) - 3樓參考書區 - 參考資料 - R 494 8035 - 不外借 (設定: 2014/07/03) - 限館內閱覽<br />