Spydus 檢索結果 - 著 者 : BRETT PETER V ( 關 鍵 字 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20(BRETT%20%2B%20PETER%20%2B%20V)&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20BRETT%20PETER%20V%20(%E9%97%9C%E9%8D%B5%E5%AD%97)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 魔印人. V, 地心魔域 / 彼得.布雷特(Peter V. Brett)著 ; 戚建邦譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=729302&CF=BIB 著者: Brett, Peter V.<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 蓋亞文化, 2018[民107]<br />ISBN: 9789863193722<br />ISBN: 9789863193708<br />ISBN: 9789863193715<br />2冊 : 地圖 ; 21公分<br />Fever ; FR066<br /><span style="font-weight:bold;">2 預約</span><br /><br />31120012924709 - BOOK - NLPI - 402 - 46835599 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.5:1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/04<br />31120012924717 - BOOK - NLPI - 402 - 47012514 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.5:1 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/14<br />31120012924725 - BOOK - NLPI - 402 - 47012511 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.5:2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/14<br />31120012924733 - BOOK - NLPI - 402 - 46835600 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.5:2 c.1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/04<br /> 魔印人. IV, 頭骨王座 / 彼得.布雷特(Peter V. Brett)著 ; 戚建邦譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=652286&CF=BIB 著者: Brett, Peter V.<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 蓋亞文化出版 ; 新北市 : 聯合發行總經銷, 2016[民105]<br />ISBN: 9789863191919<br />ISBN: 9789863191926<br />ISBN: 9789863191933<br />2冊 : 圖 ; 21公分<br />魔印人 ; IV<br />Fever ; FR048<br /><span style="font-weight:bold;">2 預約</span><br /><br />31120011569802 - BOOK - NLPI - 402 - 43942473 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.4:1 c.1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/01/05<br />31120011569794 - BOOK - NLPI - 402 - 43942472 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.4:1 c.1 - 預約人數(1) - 借閱中 - 應還日期: 2019/01/05<br />31120011523411 - BOOK - NLPI - 402 - 46945474 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.4:1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/11<br />31120011523429 - BOOK - NLPI - 402 - 46945475 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.4:2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/11<br /> 信使的遺產 : 魔印人短篇集 / 彼得.布雷特(Peter V. Brett)著 ; 戚建邦譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=688142&CF=BIB 著者: Brett, Peter V.<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 蓋亞文化出版 ; 新北市 : 聯合發行總經銷, 2016[民105]<br />ISBN: 9789863192336<br />254面 : 地圖 ; 21公分<br />Fever ; FR054<br /><br />31120012167788 - BOOK_H - NLPI - 102 - 46939211 - 總館 - 1樓大廳熱門暨新書區 - 熱門書/年度新書 - BH 874.57 B845 - 借閱中 - 應還日期: 2019/06/23<br />31120012167796 - YA - NLPI - 504 - 總館 - 5樓青少年區 - 青少年資料 - YA 874.57 B845 c.1 - 在架<br /> 魔印人. III, 白晝戰爭 / 彼得.布雷特(Peter V. Brett)著 ; 戚建邦譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=101810&CF=BIB 著者: Brett Peter V.<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 蓋亞文化出版 ; 新北市新店區 : 聯合發行總經銷, 2013[民102]<br />ISBN: 9789863190660<br />ISBN: 9789863190653<br />ISBN: 9789863190646<br />2冊 : 圖 ; 21公分.<br />Fever ; FR032-33<br />Fever ; FR032-33<br /><br />31120010996691 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.3:2 c.1 - 在架<br />31120010996675 - BOOK - NLPI - 402 - 43942475 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.3:2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/01/05<br />31120010996667 - BOOK - NLPI - 402 - 43942474 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.3:1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/01/05<br /> 魔印人 / 彼得.布雷特(Peter V. Brett)著 ; 戚建邦譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=585301&CF=BIB 著者: Brett Peter V.<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 蓋亞文化出版 ; 新北市新店區 : 聯合發行總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789866157325<br />507面 ; 21公分.<br />Fever ; FR015<br />Fever ; FR015<br /><br />31120010110608 - BOOK - NLPI - 402 - 46948557 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/11<br />31120010110590 - BOOK - NLPI - 402 - 45967917 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 - 借閱中 - 應還日期: 2019/05/12<br /> 魔印人. II, 沙漠之矛 / 彼得.布雷特(Peter V. Brett)著 ; 戚建邦譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=101797&CF=BIB 著者: Brett Peter V.<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 蓋亞文化出版 ; 新北市新店區 : 聯合發行總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789866157714<br />ISBN: 9789866157646<br />2冊 ; 21公分.<br />Fever ; 19-20<br />Fever ; 19-20<br /><br />B253607 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 874.57 4012 V2 - 在架<br />B209164 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 874.57 4012 V1 c.1 - 在架<br />31120010339868 - BOOK - NLPI - 402 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.2 - 在架<br />31120010339876 - BOOK - NLPI - 402 - 46834207 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.2 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/04<br />31120010339850 - BOOK - NLPI - 402 - 46834206 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.1 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/04<br />31120010339843 - BOOK - NLPI - 402 - 43942476 - 總館 - 4樓語文資料區 - 中文圖書 - 874.57 B845 v.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/01/05<br />