Spydus 檢索結果 - 著 者 : 釋 星 雲 ( 關 鍵 字 ) 和 ( 個 人 著 者 : 星 雲 大 師 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20(%E9%87%8B%20%2B%20%E6%98%9F%20%2B%20%E9%9B%B2)%20%2B%20AU%3A%20'.%20%E6%98%9F%20%E9%9B%B2%20%E5%A4%A7%20%E5%B8%AB%20.'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E9%87%8B%20%E6%98%9F%20%E9%9B%B2%20(%E9%97%9C%E9%8D%B5%E5%AD%97)%20%E5%92%8C%20(%E5%80%8B%20%E4%BA%BA%20%E8%91%97%20%E8%80%85%20%3A%20%E6%98%9F%20%E9%9B%B2%20%E5%A4%A7%20%E5%B8%AB)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 世界佛教美術圖說大辞典. 中文版 = Encyclopedia of Buddhist arts / 如常主編 ; 星雲大師總監修 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=173310&CF=BIB 初版<br />已出版: 高雄市大樹區 : 佛光山宗委會, 2013[民102]<br />ISBN: 9789865844011<br />ISBN: 9789865844028<br />ISBN: 9789865844035<br />ISBN: 9789865844042<br />ISBN: 9789865844059<br />ISBN: 9789865844066<br />ISBN: 9789865844073<br />ISBN: 9789865844080<br />ISBN: 9789865844097<br />ISBN: 9789865844103<br />ISBN: 9789865844110<br />ISBN: 9789865844127<br />ISBN: 9789865844134<br />ISBN: 9789865844141<br />ISBN: 9789865844158<br />ISBN: 9789865844165<br />ISBN: 9789865844172<br />ISBN: 9789865844189<br />ISBN: 9789865844196<br />ISBN: 9789865844202<br />ISBN: 9789865844004<br />20冊 : 圖 ; 31公分<br /><br />39 copies <br /> 長阿含經 / 陳永革釋譯 ; 星雲大師總監修 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=641953&CF=BIB 再版<br />已出版: 高雄市 : 佛光文化, 2012[民101]<br />ISBN: 9789575434854(平裝)<br />324面 ; 21公分<br />中國佛教經典寶藏經選白話版. 阿含類 ; 2<br />佛光經典叢書<br /><br />31120011458006 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 221.81 6142 - 在架<br />