Spydus 檢索結果 - 著 者 : WRIGHT RONALD ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'WRIGHT%20RONALD'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20WRIGHT%20RONALD%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 失控的進步 : 復活節島的最後一棵樹是怎樣倒下的 / 隆納.萊特(Ronald Wright)著 ; 達娃譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=698318&CF=BIB 著者: Wright, Ronald<br />二版<br />已出版: 新北市 : 野人文化, 2017[民106]<br />ISBN: 9789863842200<br />204面 : 圖 ; 22公分<br />Earth view ; 3<br /><br />31120012295399 - BOOK - NLPI - 405 - 總館 - 4樓社會科學區 - 中文圖書 - 541.43 W952 - 在架<br />31120012295407 - BOOK - NLPI - 405 - 49027771 - 總館 - 4樓社會科學區 - 中文圖書 - 541.43 W952 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/25<br /> 失控的進步 : 復活節島的最後一棵樹是怎樣倒下的 / 隆納.萊特(Ronald Wright)著 ; 達娃譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=131088&CF=BIB 著者: Wright Ronald<br />初版.<br />已出版: 臺北縣新店市, 2007[民96] : 野人文化出版 : 遠足文化發行.<br />ISBN: 9789868304611<br />204面 : 圖 ; 22公分.<br />地球觀 ; 3<br />地球觀 ; 3<br /><br />B240959 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 541.43 4424 - 不外借 (設定: 2016/01/23)<br />31121001902417 - BOOK - NLPILM - L31 - 黎明分館 - 3樓書庫 - 中文圖書 - 541.43 W952 - 在架<br />