Spydus 檢索結果 - 著 者 : MANN SALLY 1951 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'MANN%20SALLY%201951'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20MANN%20SALLY%201951%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 印象停格 : 莎莉.曼恩攝影回憶錄 / 莎莉.曼恩(Sally Mann)著 ; 王婉卉, 王冠中譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=715207&CF=BIB 著者: Mann, Sally<br />初版<br />已出版: 新北市 : 活字, 2018[民107]<br />ISBN: 9789869460859<br />502面 : 部份彩圖 ; 23公分<br />Art<br /><br />31122000428131 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 959.52 M282 c.2 - 在架<br />31120012786561 - BOOK - NLPI - 503 - 總館 - 5樓藝術資料區 - 中文圖書 - 959.52 M282 - 在架<br />31121002576053 - BOOK - NLPILM - L31 - 黎明分館 - 3樓書庫 - 中文圖書 - 959.52 M282 c.1 - 在架<br /> Hold still : a memoir with photographs / Sally Mann. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=653093&CF=BIB 著者: Mann, Sally, 1951-<br />First edition.<br />已出版: New York : Little, Brown and Company, 2015.<br />ISBN: 9780316247764<br />xiv, 482 p. : ill. (some col. ) ; 24 cm.<br /><br />31120011462552 - BE - NLPI - 505 - 總館 - 5樓外文圖書區 - 外文書 - BE 770.92 M282 - 在架<br />