Spydus 檢索結果 - 著 者 : HUTTON CHAZ ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'HUTTON%20CHAZ'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20HUTTON%20CHAZ%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 人生好難: 厭世代靠北人生指南 / 查茲.休頓(Chaz Hutton)著 ; 劉復苓譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=690540&CF=BIB 著者: Hutton, Chaz<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 天下雜誌, 2017[民106]<br />ISBN: 9789863982784<br />191面 : 圖 ; 21公分<br />心靈成長 ; 053<br /><br />31122000279898 - BOOK - NLPIZX - C21 - 中興分館(南投) - 2樓書庫 - 中文圖書 - 177.2 H985 c.3 - 在架<br />31120012200613 - BOOK - NLPI - 502 - 49012352 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 177.2 H985 - 借閱中 - 應還日期: 2019/10/22<br />31120012200621 - BOOK_H - NLPI - 102 - 47422034 - 總館 - 1樓大廳熱門暨新書區 - 熱門書/年度新書 - BH 177.2 H985 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/07/20<br />31121002409867 - BOOK - NLPILM - L31 - 黎明分館 - 3樓書庫 - 中文圖書 - 177.2 H985 c.2 - 在架<br /> 人生好難 [電子資源(電子書)] : 厭世代靠北人生指南 / 查茲.休頓(Chaz Hutton)著 ; 劉復苓譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=725512&CF=BIB 著者: Hutton,Chaz<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 天下雜誌公司, 2017[民106]<br />ISBN: 9789863982784<br />191面 : 圖<br />心靈成長 ; 053<br /><span style="font-weight:bold;">線上可得: </span>點此連結電子書服務平台<br /><br />NLPIEB106A00178 - EB - NLPI - D00 - 總館 - 數位典藏區 - 電子書 - 177.2 H888 - 線上閱讀<br />