Spydus 檢索結果 - 著 者 : APPLETON NANCY ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'APPLETON%20NANCY'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20APPLETON%20NANCY%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 糖的恐怖真相 / 南西.艾波頓(Nancy Appleton), G.N.賈可伯斯(G. N. Jacobs)著 ; 鄭淑芬譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=700915&CF=BIB 著者: Appleton, Nancy<br />一版<br />已出版: 臺北市 : 八正文化出版 ; 新北市 : 創智文化總經銷, 2016[民105]<br />ISBN: 9789869300117<br />299, 33面 : 圖, 表 ; 21公分<br />養生保健系列 ; 1<br /><br />31120012347752 - BOOK - NLPI - 404 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 415.592 A651 - 在架<br /> 甜死你 : 關於糖和糖癮的恐怖真相,你不可不知! / 南西.艾波頓(Nancy Appleton),G.N.賈可伯斯(G. N.Jacobs)著 ; 鄭淑芬譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=222084&CF=BIB 著者: Appleton Nancy<br />一版.<br />已出版: 臺北市 : 八正文化出版 ; 臺北縣土城市 : 創智文化總經銷, 2011[民100]<br />ISBN: 9789868645899<br />330面 ; 21公分.<br />經典養生系列 ; 4<br />經典養生系列 ; 4<br /><br />31120010236171 - BOOK - NLPI - 404 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 415.592 A651 c.1 - 在架<br />31120010236163 - BOOK - NLPI - 404 - 50337334 - 總館 - 4樓應用科學區 - 中文圖書 - 415.592 A651 - 借閱中 - 應還日期: 2020/01/12<br />31121002228879 - BOOK - NLPILM - L21 - 黎明分館 - 2樓書庫 - 中文圖書 - 415.592 A651 - 在架<br />