Spydus 檢索結果 - 著 者 : 金 璂 守 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'%E9%87%91%20%E7%92%82%20%E5%AE%88'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E9%87%91%20%E7%92%82%20%E5%AE%88%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. Coding man. 1, Bug王國的次元侵略 [兒童書] / 宋我論, K-production著 ; 金璂守繪 ; 顧娉菱譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737175&CF=BIB 著者: 宋我論<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 三民, 2019[民108]<br />ISBN: 9789571465531<br />168面 : 彩圖 ; 26公分<br /><br />31122000350954 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.1 c.3 - 在架<br />31120012427273 - BOOK_H - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.1 - 在架<br />31120012427281 - BOOK_H - NLPI - 103 - 50165110 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.1 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/12<br />31121002470679 - J - NLPILM - L12 - 50152882 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.1 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/26<br /> Coding man. 2, 英雄的誕生 [兒童書] / 宋我論, K-production著 ; 金璂守繪 ; 廖品筑譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737176&CF=BIB 著者: 宋我論<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 三民, 2019[民108]<br />ISBN: 9789571465548<br />168面 : 彩圖 ; 26公分<br /><br />31122000350962 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.2 c.3 - 在架<br />31120012427299 - BOOK_H - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.2 - 在架<br />31120012427307 - BOOK_H - NLPI - 103 - 50197820 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.2 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/14<br />31121002470687 - J - NLPILM - L12 - 50152881 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.2 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/26<br /> Coding man. 3, 新手用戶 [兒童書] / K-production著 ; 金璂守繪 ; 趙翊婷譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737177&CF=BIB 著者: K-production<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 三民, 2019[民108]<br />ISBN: 9789571465555<br />172面 : 彩圖 ; 26公分<br /><br />31122000350970 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.3 c.3 - 在架<br />31120012427315 - BOOK_H - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.3 - 在架<br />31120012427323 - BOOK_H - NLPI - 103 - 50041726 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.3 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/08<br />31121002470695 - J - NLPILM - L12 - 50152884 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.3 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/26<br /> Coding man. 4, 再次開啟的門 [兒童書] / K-production著 ; 金璂守繪 ; 顧娉菱譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737179&CF=BIB 著者: K-production<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 三民, 2019[民108]<br />ISBN: 9789571465975<br />171面 : 彩圖 ; 26公分<br /><br />31122000350988 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.4 c.3 - 在架<br />31120012427331 - BOOK_H - NLPI - 103 - 50246526 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.4 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/18<br />31120012427349 - BOOK_H - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 3020 v.4 c.1 - 在架<br />31121002470703 - J - NLPILM - L12 - 49883998 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 3020 v.4 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/14<br /> Coding man. 5, 次元旅行 [兒童書] / K-production著 ; 金璂守繪 ; 廖品筑譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=739790&CF=BIB 著者: K-production<br />初版<br />已出版: 臺北市 : 三民, 2019[民108]<br />ISBN: 9789571466248<br />176面 : 彩圖 ; 26公分<br />英雄動作Coding學習漫畫<br /><br />31122000366927 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 K88 v.5 c.3 - 在架<br />31120012458369 - BOOK_H - NLPI - 103 - 50036043 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 K88 v.5 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/07<br />31120012458377 - BOOK_H - NLPI - 103 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 熱門書/年度新書 - BH 523.38 K88 v.5 c.1 - 在架<br />31121002487673 - J - NLPILM - L12 - 50152883 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 523.38 K88 v.5 c.2 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/26<br /> 心靈學校. 3, 我好想跟大家一起玩 [兒童書] / 柳炳民文 ; 金璂守圖 ; 李佩諭譯 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=641551&CF=BIB 著者: 柳炳民<br />已出版: 臺北市 : 三采文化, 2015[民104]<br />ISBN: 9789863424284<br />183面 : 彩圖 ; 25公分<br />心靈學校系列 ; 3<br /><br />31122000150214 - J - NLPIZX - C13 - 49943456 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 528.5 N438 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/17<br />31120011415287 - J - NLPI - 103 - 50039026 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 528.5 N438 v.3 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/24<br />31120011415295 - J - NLPI - 103 - 50163450 - 總館 - 1樓兒童中心童書區 - 中文童書 - J 528.5 N438 v.3 c.1 - 借閱中 - 應還日期: 2019/12/28<br />31121002320940 - J - NLPILM - L12 - 黎明分館 - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 528.5 N438 v.3 - 在架<br />