Spydus 檢索結果 - 著 者 : 蓋 萊 GAILEY HARRY ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'%E8%93%8B%20%E8%90%8A%20GAILEY%20HARRY'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E8%93%8B%20%E8%90%8A%20GAILEY%20HARRY%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 非洲史 / 蓋萊(Harry Gailey)著 ; 蔡百銓譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=30896&CF=BIB 著者: 蓋萊 (Gailey, Harry)<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 民84 : 編譯館.<br />ISBN: 9570060077<br />ISBN: 9570060085<br />ISBN: 9570060050<br />ISBN: 9570060069<br />3冊 ; 21公分.<br />世界學術譯著<br /><br />31120004605050 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 760.1 4444 v.2 - 在架<br />31120004629886 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 760.1 4444 v.3 - 在架<br />31120004605217 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 760.1 4444 v.1 - 在架<br />31120004629894 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 760.1 4444 v.3 - 在架<br />31120004605068 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 760.1 4444 v.2 - 在架<br />31120004605043 - BOOK - NLPIC - B11 - 總館閉架書庫 - 閉架書庫區(須調閱) - 中文圖書 - 760.1 4444 v.1 - 在架<br /> 非洲史 / Harry Gailey 原著 ; 蔡百銓譯. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=610338&CF=BIB 著者: 蓋萊 Gailey Harry<br />已出版: 臺北市 : 國立編譯館, 民84.<br />ISBN: 9570060085<br />ISBN: 9570060077<br />ISBN: 9570060069<br />三冊 : 圖 ; 21公分.<br />世界學術譯著<br /><br />B126652 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 760.1 G138 V3 - 不外借 (設定: 2016/01/22)<br />B126650 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 760.1 G138 V1 - 不外借 (設定: 2016/01/22)<br />B126651 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 760.1 G138 V2 - 不外借 (設定: 2016/01/22)<br />