Spydus 檢索結果 - 著 者 : 羅 浩 凡 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'%E7%BE%85%20%E6%B5%A9%20%E5%87%A1'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E7%BE%85%20%E6%B5%A9%20%E5%87%A1%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 網路妖姬 [錄影資料(DVD)] / 羅浩凡導演. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=426015&CF=BIB 著者: 羅 浩凡<br />已出版: 臺北縣中和市, [2004] : 志易資訊社.<br />1張數位影音光碟(DVD)(約86分) : 有聲, 彩色 ; 4 3/4吋.<br /><br />31120006950413 - DVD_PG13 - NLPI - 204 - 總館 - 2樓罕用片庫區 - DVD(輔導級十二歲) - DVD 987.83 6037 - 公播版B1(證明書授權公開播放場所限總館) - 在架<br /> 網路妖姬 [錄影資料(DVD)] / 羅浩凡導演. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=426032&CF=BIB 著者: 羅 浩凡<br />已出版: 基隆市, [2004] : 文鼎國際開發.<br />1張數位影音光碟(DVD)(約86分) : 有聲, 彩色 ; 4 3/4吋.<br /><br />31120007480659 - DVD_PG13 - NLPI - 202 - 總館 - 2樓多媒體典藏區 - DVD(輔導級十二歲) - DVD 987.83 6037 - 公播版A4(標籤授權公開播放場所限本館及合作播映館) - 在架<br />