Spydus 檢索結果 - 著 者 : 王 艷 ( 詞 句 ) 和 ( 主 題 標 題 : 癌 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'%E7%8E%8B%20%E8%89%B7'%20%2B%20SHT%3A%20'.%20%E7%99%8C%20.'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E7%8E%8B%20%E8%89%B7%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)%20%E5%92%8C%20(%E4%B8%BB%20%E9%A1%8C%20%E6%A8%99%20%E9%A1%8C%20%3A%20%E7%99%8C)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 腫瘤防治錦囊 / 李岩, 王艷玲著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=459334&CF=BIB 著者: 李 岩 (醫學)<br />初版.<br />已出版: 臺北市 : 一橋出版 : 大作工作室發行, 民89.<br />ISBN: 9578251033<br />480面 : 圖 ; 22公分.<br />李岩治癌全集 ; 1<br />李岩治癌全集 ; 1<br /><br />B176011 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 415.271 4022 - 不外借 (設定: 2016/01/22)<br /> 肝癌防治錦囊 / 李岩, 王艷玲著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=587688&CF=BIB 著者: 李 岩<br />初版.<br />已出版: 臺北市, 1999[民88] : 大作文化.<br />ISBN: 9578251025<br />344面 : 圖 ; 22公分.<br />*15<br /><br />B167077 - BOOK - NLPIZX - C33 - N - 中興分館(南投) - 3樓罕用書庫 - 中文圖書 - 415.53 4022 - 不外借 (設定: 2016/01/22)<br />