Spydus 檢索結果 - 著 者 : 李 蘭 方 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'%E6%9D%8E%20%E8%98%AD%20%E6%96%B9'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E6%9D%8E%20%E8%98%AD%20%E6%96%B9%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 孔子和孟子生活中的智慧 / 李蘭方著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=737329&CF=BIB 著者: 李蘭方<br />初版<br />已出版: 臺北縣中和市 : 波希米亞文化, 2010[民99]<br />ISBN: 9789866531163<br />184面 ; 21公分<br />智慧謀略 ; 8<br /><br />31120012443056 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 121.2 4040 - 在架<br /> 讀老莊智慧, 悟人生哲理 / 李蘭方著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=616775&CF=BIB 著者: 李 蘭方<br />初版.<br />已出版: 臺北縣中和市, 2008[民97] : 波希米亞文化.<br />ISBN: 9866531015<br />ISBN: 9789866531019<br />188面 ; 21公分.<br />謀略智慧 ; 6<br />謀略智慧 ; 6<br /><br />31120008878851 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 191.9 4040 c.1 - 在架<br />31120008877234 - BOOK - NLPI - 502 - 總館 - 5樓人文資料區 - 中文圖書 - 191.9 4040 - 在架<br />