Spydus 檢索結果 - 著 者 : 李 玄 宇 ( 詞 句 ) http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?QRY=AUCN%3A%20'%E6%9D%8E%20%E7%8E%84%20%E5%AE%87'&QRYTEXT=%E8%91%97%E8%80%85%3A%20%E6%9D%8E%20%E7%8E%84%20%E5%AE%87%20(%E8%A9%9E%E5%8F%A5)&SETLVL=SET&CF=BIB&SORTS=DTE.DATE1.DESC&NRECS=20 Spydus 檢索結果 zh-tw © Civica Pty Ltd. 版權所有. 聖經偉人故事 / 李玄宇著. http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=349488&CF=BIB 著者: 李 玄宇<br />初版.<br />已出版: 高雄市 : 學研館出版 ; 臺北縣 : 凌域總經銷, 民94[2005]<br />ISBN: 9867268326<br />ISBN: 9867268334<br />ISBN: 9867268342<br />ISBN: 9867679881<br />ISBN: 9867679873<br />ISBN: 9867268210<br />6冊 : 彩圖 ; 25公分.<br />未來領導人系列 ; 13-14<br /><br />C054840 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 241 4003 V3 - 在架<br />C054842 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 241 4003 V6 - 在架<br />C054334 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 241 4003 V2 - 在架<br />C054843 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 241 4003 V7 - 在架<br />C054841 - J - NLPIZX - C13 - 中興分館(南投) - 1樓兒童室 - 中文童書 - J 241 4003 V5 - 在架<br /> 聖經偉人故事 [兒童書] / 李玄宇,金城久著 http://ipac.nlpi.edu.tw/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/OPAC/BIBENQ?BRN=438756&CF=BIB 著者: 李玄宇<br />初版.<br />已出版: 高雄市三民區 ; 臺北縣, 民94 : 學研館出版 : 凌域總經銷<br />ISBN: 9867679873<br />ISBN: 9867268210<br />ISBN: 9867268326<br />ISBN: 9867268334<br />ISBN: 9867268342<br />ISBN: 9867268229<br />ISBN: 9867679881<br />7冊 : 彩圖 ; 25公分.<br />未來領導人 ; 13-19<br /><br />17 copies <br />