BRN: 4759
1紀錄1
上個紀錄|下個紀錄

封面此題名的更多資料
題名: 1000 năm Thăng Long-Hà Nộ̣i. Tậ̣p 2 = A millennium of Thang Long-Ha Noi. chủ biên, Ts Bùi Tuyết Mai
著者: Ts Bùi Tuyết Mai
The Viet Nam Academy of Social Sciences
The Ha Noi People's Committee
出版項: Hà-nọi : Nhà Xuát-Bản Ván Hoa, 2009.
稽核項: 225面 : 彩圖 ; 31公分
附註項: 內容為越南文與英文對照
摘要: A work in commemoration of the 1000th founding anviversary of Thang Long - Ha Noi
ISBN: 8935077022674(精裝)
杜威圖書分類法: 959.7
中文圖書分類法: 738.33
語文: 越南文
英文
附加題名: Thang Long - Hanoi album
主題: 文化史
社會生活
越南
Ha-noi (Vietnam) -- Social life and customs
Vietnam -- Ha-noi -- History
Vietnam -- Ha-noi -- Pictorial works
BRN: 4759

點選:
小秘訣:
1.若欲預約/調閱館藏,請直接點選館藏「條碼號」進入預約畫面。

2.「總館閉架書庫」:須調閱、有固定取書時段,請參考「本網址」
3.可從「索書號/排架號」中的v.1(第一集)、v.2(第二集)、v.3(第三集)作為不同集數之識別。
4.在架之館藏須選擇原館藏地以外之館別為取書館,閉架書庫館藏不在此限。
5.熱門書/年度新書借期為14天

尋書單條碼號館別特藏索書號/排架號借閱狀態/說明
總館
5樓外文圖書區
越南文圖書
VIE 738.33 T877 v.2
  • 在架

上個紀錄|下個紀錄