BRN: 106345
1紀錄1
上個紀錄|下個紀錄

題名: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm giảng lục = 觀世音菩薩普門品講錄 / Lão pháp sư Thích Diễn Bồi chủ giảng ; Pháp sư Thích Khoan Nghiêm ghi ; Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng = 觀世音菩薩本跡感應頌 / Hứa Chỉ Tịnh soạn ; Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ.
著者: Thích Diễn Bồi
Hứa Chỉ Tịnh
許 止淨
Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa
出版項: 臺北市 : 財團法人佛陀教育基金會, 2012.
稽核項: 826面 : 圖 ; 27公分.
附註項: 內容為越南文,部分中文
中文圖書分類法: 221.51
語文: 越南文
中文
主題: 佛經
BRN: 106345

點選:
小秘訣:
1.若欲預約/調閱館藏,請直接點選館藏「條碼號」進入預約畫面。

2.「總館閉架書庫」:須調閱、有固定取書時段,請參考「本網址」
3.可從「索書號/排架號」中的v.1(第一集)、v.2(第二集)、v.3(第三集)作為不同集數之識別。
4.在架之館藏須選擇原館藏地以外之館別為取書館,閉架書庫館藏不在此限。
5.熱門書/年度新書借期為14天

尋書單條碼號館別特藏索書號/排架號借閱狀態/說明
總館
5樓外文圖書區
越南文圖書
VIE 221.51 T428
  • 在架

上個紀錄|下個紀錄